Αυτό το άρθρο παραθέτει τους κωδικούς σφαλμάτων που ενδέχεται να λάβετε όταν χρησιμοποιείτε τα Windows 2000, Windows XP ή Windows Server 2003 ως υπολογιστή-πελάτη για να κάνετε σύνδεση μέσω τηλεφώνου (Dial-Up) ή σύνδεση VPN.

Σημείωση Οι κωδικοί σφαλμάτων με αριθμούς οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από 900 εμφανίζονται μόνο όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε με διακομιστή δρομολόγησης και απομακρυσμένης πρόσβασης (Routing and Remote Access Server) ο οποίος εκτελεί Windows 2000 ή νεότερη έκδοση.
Περισσότερες πληροφορίες

Η ακόλουθη λίστα περιέχει τους κωδικούς σφαλμάτων για συνδέσεις μέσω τηλεφώνου (Dial-Up) ή συνδέσεις VPN:


600
Υπάρχει μια εκκρεμής λειτουργία.
(An operation is pending.)
601
Ο δείκτης χειρισμού της θύρας δεν είναι έγκυρος.
(The port handle is invalid.)
602
Η θύρα είναι ήδη ανοιχτή.
(The port is already open.)
603
Το buffer του καλούντος είναι υπερβολικά μικρό.
(Caller's buffer is too small.)
604
Οι πληροφορίες που καθορίσατε είναι εσφαλμένες.
(Wrong information specified.)
605
Δεν είναι δυνατό να οριστούν οι πληροφορίες της θύρας.
(Cannot set port information.)
606
Η θύρα δεν είναι συνδεδεμένη.
(The port is not connected.)
607
Το συμβάν δεν είναι έγκυρο.
(The event is invalid.)
608
Η συσκευή δεν υπάρχει.
(The device does not exist.)
609
Ο τύπος της συσκευής δεν υπάρχει.
(The device type does not exist.)
610
Το buffer δεν είναι έγκυρο.
(The buffer is invalid.)

611
Η διαδρομή δεν είναι διαθέσιμη.
(The route is not available.)
612
Η διαδρομή δεν έχει εκχωρηθεί.
(The route is not allocated.)
613
Η συμπίεση που καθορίστηκε δεν είναι έγκυρη.
(Invalid compression specified.)
614
Δεν υπάρχουν αρκετά buffer.
(Out of buffers.)
615
Η θύρα δεν βρέθηκε.
(The port was not found.)
616
Εκκρεμεί μια ασύγχρονη αίτηση.
(An asynchronous request is pending.)
617
Η θύρα ή η συσκευή αποσυνδέεται ήδη.
(The port or device is already disconnecting.)
618
Η θύρα δεν είναι ανοιχτή.
(The port is not open.)
619
Η θύρα έχει αποσυνδεθεί.
(The port is disconnected.)
620
Δεν υπάρχουν απολήξεις.
(There are no endpoints.)
621
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείο τηλεφωνικού καταλόγου.
(Cannot open the phone book file.)
622
Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του αρχείου τηλεφωνικού καταλόγου.
(Cannot load the phone book file.)
623
Δεν είναι δυνατό να βρεθεί η καταχώριση τηλεφωνικού καταλόγου.
(Cannot find the phone book entry.)
624
Δεν είναι δυνατό να γίνει εγγραφή στο αρχείο τηλεφωνικού καταλόγου.
(Cannot write the phone book file.)
625
Βρέθηκαν πληροφορίες που δεν είναι έγκυρες στον τηλεφωνικό κατάλογο.
(Invalid information found in the phone book.)
626
Δεν είναι δυνατή η φόρτωση μιας συμβολοσειράς.
(Cannot load a string.)
627
Δεν είναι δυνατή η εύρεση ενός κλειδιού.
(Cannot find key.)
628
Η θύρα αποσυνδέθηκε.
(The port was disconnected.)
629
Η θύρα αποσυνδέθηκε από τον απομακρυσμένο υπολογιστή.
(The port was disconnected by the remote machine.)
630
Η θύρα αποσυνδέθηκε λόγω αποτυχίας του υλικού.
(The port was disconnected due to hardware failure.)
631
Η θύρα αποσυνδέθηκε από το χρήστη.
(The port was disconnected by the user.)
632
Το μέγεθος της δομής δεν είναι σωστό.
(The structure size is incorrect.)
633
Η θύρα χρησιμοποιείται ήδη ή δεν έχει παραμέτρους για να κάνει εξωτερικές κλήσεις απομακρυσμένης πρόσβασης.
(The port is already in use or is not configured for Remote Access dialout.)
634
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή του υπολογιστή σας στο απομακρυσμένο δίκτυο.
(Cannot register your computer on the remote network.)
635
Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα.
(Unknown error.)
636
Στη θύρα είναι συνδεδεμένη λάθος συσκευή.
(The wrong device is attached to the port.)
637
Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή της συμβολοσειράς.
(The string could not be converted.)
638
Το χρονικό όριο της αίτησης έληξε.
(The request has timed out.)
639
Δεν υπάρχει διαθέσιμο ασύγχρονο δίκτυο.
(No asynchronous net available.)
640
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα του NetBIOS.
(A NetBIOS error has occurred.)
641
Ο διακομιστής δεν είναι δυνατό να εκχωρήσει τους πόρους του NetBIOS που απαιτούνται για τη υποστήριξη του υπολογιστή-πελάτη.
(The server cannot allocate NetBIOS resources needed to support the client.)
642
Ένα από τα ονόματα του NetBIOS είναι ήδη καταγραμμένο στο μητρώο του απομακρυσμένου δικτύου.
(One of your NetBIOS names is already registered on the remote network.)
643
Απέτυχε ένας προσαρμογέας δικτύου στο διακομιστή.
(A network adapter at the server failed.)
644
Δεν θα λαμβάνετε αναδυόμενα μηνύματα δικτύου.
(You will not receive network message popups.)
645
Εσωτερικό σφάλμα ελέγχου ταυτότητας.
(Internal authentication error.)
646
Δεν επιτρέπεται η σύνδεση του λογαριασμού αυτήν την ώρα.
(The account is not permitted to log on at this time of day.)
647
Ο λογαριασμός είναι ανενεργός.
(The account is disabled.)
648
Ο κωδικός πρόσβασης έχει λήξει.
(The password has expired.)
649
Ο λογαριασμός δεν έχει δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης.
(The account does not have Remote Access permission.)
650
Ο διακομιστής απομακρυσμένης πρόσβασης δεν αποκρίνεται.
(The Remote Access server is not responding.)
651
Το μόντεμ (ή κάποια άλλη συσκευή σύνδεσης) ανέφερε ένα σφάλμα.
(Your modem (or other connecting device) has reported an error.)
652
Η ανταπόκριση της συσκευής δεν αναγνωρίζεται.
(Unrecognized response from the device.)
653
Μια μακροεντολή που απαιτείται από τη συσκευή δεν βρέθηκε στην ενότητα του αρχείου device.INF.
(A macro required by the device was not found in the device .INF file section.)
654
Μια εντολή ή ανταπόκριση στην ενότητα του αρχείου device.INF αναφέρεται σε μια μακροεντολή που δεν έχει καθοριστεί.
(A command or response in the device .INF file section refers to an undefined macro.)
655
Η μακροεντολή <message> δεν βρέθηκε στην ενότητα του αρχείου device.INF.
(The <message> macro was not found in the device .INF file section.)
656
Η μακροεντολή <defaultoff> στην ενότητα του αρχείου device.INF περιέχει μια μακροεντολή που δεν έχει καθοριστεί.
(The <defaultoff> macro in the device .INF file section contains an undefined macro.)
657
Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του αρχείου device.INF.
(The device .INF file could not be opened.)
658
Το όνομα της συσκευής στο αρχείο device.INF ή media.INI είναι υπερβολικά μεγάλο.
(The device name in the device .INF or media .INI file is too long.)
659
Το αρχείο media.INI αναφέρεται σε ένα άγνωστο όνομα συσκευής.
(The media .INI file refers to an unknown device name.)
660
Το αρχείο device.INF δεν περιέχει ανταποκρίσεις για την εντολή.
(The device .INF file contains no responses for the command.)
661
Λείπει μια εντολή από το αρχείο device.INF.
(The device .INF file is missing a command.)
662
Έγινε προσπάθεια για τον ορισμό μιας μακροεντολής η οποία δεν αναφέρεται στην ενότητα του αρχείου device.INF.
(Attempted to set a macro not listed in device .INF file section.)
663
Το αρχείο media.INI αναφέρεται σε έναν άγνωστο τύπο συσκευής.
(The media .INI file refers to an unknown device type.)
664
Δεν είναι δυνατό να γίνει εκχώρηση μνήμης.
(Cannot allocate memory.)
665
Δεν έχουν καθοριστεί οι παράμετροι της θύρας για απομακρυσμένη πρόσβαση.
(The port is not configured for Remote Access.)
666
Το μόντεμ (ή κάποια άλλη συσκευή σύνδεσης) σας δεν λειτουργεί.
(Your modem (or other connecting device) is not functioning.)
667
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου media.INI.
(Cannot read the media .INI file.)
668
Η σύνδεση διακόπηκε.
(The connection dropped.)
669
Η παράμετρος χρήσης στο αρχείο media.INI δεν είναι έγκυρη.
(The usage parameter in the media .INI file is invalid.)
670
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του ονόματος της ενότητας από το αρχείο media.INI.
(Cannot read the section name from the media .INI file.)
671
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του τύπου της συσκευής από το αρχείο media.INI.
(Cannot read the device type from the media .INI file.)
672
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του ονόματος της συσκευής από το αρχείο media.INI.
(Cannot read the device name from the media .INI file.)
673
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της χρήσης από το αρχείο media.INI.
(Cannot read the usage from the media .INI file.)
674
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της μέγιστης ταχύτητας σύνδεσης BPS από το αρχείο media.INI.
(Cannot read the maximum connection BPS rate from the media .INI file.)
675
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της μέγιστης ταχύτητας BPS φορέα από το αρχείο media.INI.
(Cannot read the maximum carrier BPS rate from the media .INI file.)
676
Η τηλεφωνική γραμμή είναι απασχολημένη.
(The line is busy.)
677
Απάντησε κάποιο άτομο αντί για το μόντεμ.
(A person answered instead of a modem.)
678
Δεν δόθηκε απάντηση.
(There is no answer.)
679
Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του φορέα.
(Cannot detect carrier.)
680
Δεν εντοπίστηκε σήμα τηλεφωνικής επιλογής.
(There is no dial tone.)
681
Η συσκευή αναφέρει ένα γενικό σφάλμα.
(General error reported by device.)
682
ΣΦΑΛΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
(ERROR WRITING SECTIONNAME)
683
ΣΦΑΛΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ERROR WRITING DEVICETYPE)
684
ΣΦΑΛΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(ERROR WRITING DEVICENAME)
685
ΣΦΑΛΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ BPS
(ERROR WRITING MAXCONNECTBPS)
686
ΣΦΑΛΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ BPS ΦΟΡΕΑ
(ERROR WRITING MAXCARRIERBPS)
687
ΣΦΑΛΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ERROR WRITING USAGE)
688
ΣΦΑΛΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ERROR WRITING DEFAULTOFF)
689
ΣΦΑΛΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ERROR READING DEFAULTOFF)
690
ΣΦΑΛΜΑ ΚΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ INI
(ERROR EMPTY INI FILE)
691
Δεν επιτράπηκε η πρόσβαση γιατί το όνομα χρήστη ή/και ο κωδικός πρόσβασης για τον τομέα δεν ήταν έγκυρα.
(Access denied because username and/or password is invalid on the domain.)
692
Παρουσιάστηκε σφάλμα υλικού στη θύρα ή τη συνδεδεμένη συσκευή.
(Hardware failure in port or attached device.)
693
ΣΦΑΛΜΑ ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΑΔΙΚΗ
(ERROR NOT BINARY MACRO)
694
ΣΦΑΛΜΑ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟ DCB
(ERROR DCB NOT FOUND)
695
ΣΦΑΛΜΑ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ
(ERROR STATE MACHINES NOT STARTED)
696
ΣΦΑΛΜΑ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΗΔΗ
(ERROR STATE MACHINES ALREADY STARTED)
697
ΣΦΑΛΜΑ Ο ΒΡΟΧΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
(ERROR PARTIAL RESPONSE LOOPING)
698
Το όνομα ενός κλειδιού ανταπόκρισης στο αρχείο device.INF δεν είναι στην αναμενόμενη μορφή.
(A response keyname in the device .INF file is not in the expected format.)
699
Η συσκευή προκάλεσε υπερχείλιση buffer.
(The device response caused buffer overflow.)
700
Η εκτεταμένη εντολή στο αρχείο device.INF είναι υπερβολικά μεγάλη.
(The expanded command in the device .INF file is too long.)
701
Η συσκευή πέρασε σε μια ταχύτητα σύνδεσης η οποία δεν υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης COM.
(The device moved to a BPS rate not supported by the COM driver.)
702
Λήφθηκε απόκριση από τη συσκευή ενώ δεν αναμενόταν.
(Device response received when none expected.)
703
ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
(ERROR INTERACTIVE MODE)
704
ΣΦΑΛΜΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟΣ
(ERROR BAD CALLBACK NUMBER)
705
ΣΦΑΛΜΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ
(ERROR INVALID AUTH STATE)
706
ΣΦΑΛΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ INITBPS
(ERROR WRITING INITBPS)
707
Διαγνωστική ένδειξη X.25.
(X.25 diagnostic indication.)
708
Ο λογαριασμός έχει λήξει.
(The account has expired.)
709
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης στον τομέα.
(Error changing password on domain.)
710
Παρουσιάστηκαν συνεχόμενα σφάλματα υπερχείλισης κατά την επικοινωνία με το μόντεμ.
(Serial overrun errors were detected while communicating with your modem.)
711
Αποτυχία προετοιμασίας του RasMan. Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής συμβάντων.
(RasMan initialization failure. Check the event log.)
712
Γίνεται προετοιμασία της αμφίδρομης θύρας. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και καλέστε πάλι.
(Biplex port is initializing. Wait a few seconds and redial.)
713
Δεν υπάρχουν ενεργοί γραμμές ISDN.
(No active ISDN lines are available.)
714
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κανάλια ISDN για την πραγματοποίηση της κλήσης.
(Not enough ISDN channels are available to make the call.)
715
Παρουσιάστηκαν υπερβολικά πολλά σφάλματα εξαιτίας της κακής ποιότητας της τηλεφωνικής γραμμής.
(Too many errors occurred because of poor phone line quality.)
716
Η ρύθμιση παραμέτρων IP της Υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί.
(The Remote Access IP configuration is unusable.)
717
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες διευθύνσεις IP στον στατικό πόρο των διευθύνσεων IP της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης.
(No IP addresses are available in the static pool of Remote Access IP addresses.)
718
Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της σύνδεσης PPP.
(PPP timeout.)
719
Η σύνδεση PPP τερματίστηκε από τον απομακρυσμένο υπολογιστή.
(PPP terminated by remote machine.)
720
Δεν έχουν ρυθμιστεί πρωτόκολλα ελέγχου PPP.
(No PPP control protocols configured.)
721
Ο απομακρυσμένος σταθμός PPP δεν ανταποκρίνεται.
(Remote PPP peer is not responding.)
722
Το πακέτο PPP δεν είναι έγκυρο.
(The PPP packet is invalid.)
723
Ο τηλεφωνικός αριθμός, συμπεριλαμβανομένου του προθέματος και της επεκτάσεως, είναι υπερβολικά μεγάλος.
(The phone number, including prefix and suffix, is too long.)
724
Το πρωτόκολλο IPX δεν είναι δυνατό να καλέσει τη θύρα γιατί ο υπολογιστής είναι δρομολογητής IPX.
(The IPX protocol cannot dial-out on the port because the computer is an IPX router.)
725
Το πρωτόκολλο IPX δεν είναι δυνατό να καλέσει τη θύρα γιατί ο δρομολογητής IPX δεν έχει εγκατασταθεί.
(The IPX protocol cannot dial-in on the port because the IPX router is not installed.)
726
Το πρωτόκολλο IPX δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για εξερχόμενες κλήσεις σε περισσότερες από μία θύρες κάθε φορά.
(The IPX protocol cannot be used for dial-out on more than one port at a time.)
727
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο αρχείο TCPCFG.DLL.
(Cannot access TCPCFG.DLL.)
728
Δεν είναι δυνατή η εύρεση προσαρμογέα IP που να είναι συνδεδεμένος με την υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης.
(Cannot find an IP adapter bound to Remote Access.)
729
Η λειτουργία SLIP δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί εάν δεν είναι εγκατεστημένο το πρωτόκολλο IP.
(SLIP cannot be used unless the IP protocol is installed.)
730
Η καταγραφή του υπολογιστή δεν ολοκληρώθηκε.
(Computer registration is not complete.)
731
Οι παράμετροι του πρωτοκόλλου δεν έχουν ρυθμιστεί.
(The protocol is not configured.)
732
Δεν υπάρχει συμφωνία στη διαπραγμάτευση του πρωτοκόλλου PPP.
(The PPP negotiation is not converging.)
733
Το πρωτόκολλο ελέγχου PPP για αυτό το πρωτόκολλο δικτύου δεν είναι διαθέσιμο στο διακομιστή.
(The PPP control protocol for this network protocol is not available on the server.)
734
Το πρωτόκολλο ελέγχου σύνδεσης PPP τερματίστηκε.
(The PPP link control protocol terminated.)
735
Η διεύθυνση που ζητήθηκε απορρίφθηκε από το διακομιστή.
(The requested address was rejected by the server.)
736
Ο απομακρυσμένος υπολογιστής τερμάτισε το πρωτόκολλο ελέγχου.
(The remote computer terminated the control protocol.)
737
Εντοπίστηκε βρόχος loopback.
(Loopback detected.)
738
Ο διακομιστής δεν αντιστοίχισε μια διεύθυνση.
(The server did not assign an address.)
739
Ο απομακρυσμένος διακομιστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κρυπτογραφημένο κωδικό πρόσβασης των Windows NT.
(The remote server cannot use the Windows NT encrypted password.)
740
Απέτυχε η προετοιμασία των συσκευών TAPI που έχουν ρυθμιστεί για απομακρυσμένη πρόσβαση ή οι συσκευές δεν είχαν εγκατασταθεί σωστά.
(The TAPI devices configured for Remote Access failed to initialize or were not installed correctly.)
741
Ο τοπικός υπολογιστής δεν υποστηρίζει την κρυπτογράφηση.
(The local computer does not support encryption.)
742
Ο απομακρυσμένος διακομιστής δεν υποστηρίζει την κρυπτογράφηση.
(The remote server does not support encryption.)
743
Ο απομακρυσμένος διακομιστής απαιτεί κρυπτογράφηση.
(The remote server requires encryption.)
744
Δεν είναι δυνατή η χρήση του αριθμού δικτύου IPX που έχει αντιστοιχιστεί από τον απομακρυσμένο διακομιστή. Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής συμβάντων.
(Cannot use the IPX net number assigned by the remote server. Check the event log.)
745
ΣΦΑΛΜΑ ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ SMM
(ERROR_INVALID_SMM)
746
ΣΦΑΛΜΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ SMM
(ERROR_SMM_UNINITIALIZED)
747
ΣΦΑΛΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ MAC ΓΙΑ ΤΗ ΘΥΡΑ
(ERROR_NO_MAC_FOR_PORT)
748
ΣΦΑΛΜΑ ΛΗΞΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ SMM
(ERROR_SMM_TIMEOUT)
749
ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
(ERROR_BAD_PHONE_NUMBER)
750
ΣΦΑΛΜΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
(ERROR_WRONG_MODULE)
751
Ο αριθμός επιστροφής κλήσης περιέχει έναν μη έγκυρο χαρακτήρα. Επιτρέπονται μόνο οι ακόλουθοι 18 χαρακτήρες: 0 έως 9, T, P, W, (, ), -, @, και το διάστημα.
(The callback number contains an invalid character. Only the following 18 characters are allowed: 0 to 9, T, P, W, (, ), -, @, and space.)
752
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα σύνταξης κατά την επεξεργασία μιας δέσμης ενεργειών.
(A syntax error was encountered while processing a script.)
753
Δεν ήταν δυνατός ο τερματισμός της σύνδεσης γιατί έχει δημιουργηθεί από το δρομολογητή πολλαπλών πρωτοκόλλων.
(The connection could not be disconnected because it was created by the multi-protocol router.)
754
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της δέσμης πολλαπλής σύνδεσης από το σύστημα.
(The system could not find the multi-link bundle.)
755
Το σύστημα δεν είναι δυνατό να πραγματοποιήσει αυτόματη κλήση γιατί για αυτήν τη σύνδεση έχει καθοριστεί προσαρμοσμένη κλήση.
(The system cannot perform automated dial because this connection has a custom dialer specified.)
756
Γίνεται ήδη κλήση αυτής της σύνδεσης.
(This connection is already being dialed.)
757
Δεν ήταν δυνατή η αυτόματη εκκίνηση των Υπηρεσιών Απομακρυσμένης Πρόσβασης. Συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται από το αρχείο καταγραφής συμβάντων.
(Remote Access Services could not be started automatically. Additional information is provided in the event log.)
758
Η κοινή χρήση σύνδεσης Internet έχει ήδη ενεργοποιηθεί για τη σύνδεση.
(Internet Connection Sharing is already enabled on the connection.)
759
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την αλλαγή των υπαρχουσών ρυθμίσεων για την κοινή χρήση σύνδεσης Internet.
(An error occurred while the existing Internet Connection Sharing settings were being changed.)
760
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων δρομολόγησης.
(An error occurred while routing capabilities were being enabled.)
761
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την ενεργοποίηση της κοινής χρήσης σύνδεσης Internet για τη σύνδεση.
(An error occurred while Internet Connection Sharing was being enabled for the connection.)
762
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη ρύθμιση του τοπικού δικτύου για κοινή χρήση.
(An error occurred while the local network was being configured for sharing.)
763
Η κοινή χρήση σύνδεσης Internet δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί. Υπάρχουν και άλλες συνδέσεις τοπικού δικτύου εκτός από τη σύνδεση που πρόκειται να διαμοιραστεί.
(Internet Connection Sharing cannot be enabled. There is more than one LAN connection other than the connection to be shared.)
764
Δεν υπάρχει εγκατεστημένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών.
(No smart card reader is installed.)
765
Η κοινή χρήση σύνδεσης Internet δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί. Υπάρχει ήδη μια σύνδεση τοπικού δικτύου που έχει ρυθμιστεί με τη διεύθυνση IP που απαιτείται για την αυτόματη εκχώρηση διευθύνσεων IP.
(Internet Connection Sharing cannot be enabled. A LAN connection is already configured with the IP address that is required for automatic IP addressing.)
766
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση πιστοποιητικού. Οι συνδέσεις που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο L2TP μέσω IPSec απαιτούν την εγκατάσταση ενός πιστοποιητικού για το μηχάνημα, που είναι γνωστό και ως πιστοποιητικό ηλεκτρονικού υπολογιστή.
(A certificate could not be found. Connections that use the L2TP protocol over IPSec require the installation of a machine certificate, also known as a computer certificate.)
767
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet. Η σύνδεση τοπικού δικτύου που επιλέξατε ως ιδιωτικό δίκτυο ρυθμίστηκε για περισσότερες από μία διευθύνσεις IP. Ρυθμίστε ξανά τη σύνδεση LAN με μία διεύθυνση IP πριν την ενεργοποίηση της Kοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet.
(Internet Connection Sharing cannot be enabled. The LAN connection selected as the private network has more than one IP address configured. Please reconfigure the LAN connection with a single IP address before enabling Internet Connection Sharing.)
768
Η προσπάθεια σύνδεσης απέτυχε γιατί δεν ήταν δυνατή η κρυπτογράφηση δεδομένων.
(The connection attempt failed because of failure to encrypt data.)
769
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον καθορισμένο προορισμό.
(The specified destination is not reachable.)
770
Ο απομακρυσμένος υπολογιστής απέρριψε την προσπάθεια σύνδεσης.
(The remote computer rejected the connection attempt.)
771
Η προσπάθεια σύνδεσης απέτυχε γιατί το δίκτυο είναι απασχολημένο.
(The connection attempt failed because the network is busy.)
772
Το υλικό δικτύου του απομακρυσμένου υπολογιστή δεν είναι συμβατό με τον τύπο κλήσης που ζητήθηκε.
(The remote computer's network hardware is incompatible with the type of call requested.)
773
Η προσπάθεια σύνδεσης απέτυχε γιατί ο αριθμός προορισμού έχει αλλάξει.
(The connection attempt failed because the destination number has changed.)
774
Η προσπάθεια σύνδεσης απέτυχε λόγω ενός προσωρινού σφάλματος. Προσπαθήστε πάλι να συνδεθείτε.
(The connection attempt failed because of a temporary failure. Try connecting again.)
775
Η κλήση παρεμποδίστηκε από τον απομακρυσμένο υπολογιστή.
(The call was blocked by the remote computer.)
776
Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση μέσω της κλήσης γιατί ο απομακρυσμένος υπολογιστής έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε".
(The call could not be connected because the remote computer has invoked the Do Not Disturb feature.)
777
Η προσπάθεια σύνδεσης απέτυχε γιατί το μόντεμ (ή άλλη συσκευή σύνδεσης) στον απομακρυσμένο υπολογιστή δεν λειτουργεί.
(The connection attempt failed because the modem (or other connecting device on the remote computer is out of order.)
778
Δεν ήταν δυνατό να επικυρωθεί η ταυτότητα του διακομιστή.
(It was not possible to verify the identity of the server.)
779
Για να πραγματοποιήσετε εξερχόμενη κλήση με αυτή τη σύνδεση πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια έξυπνη κάρτα.
(To dial out using this connection you must use a smart card.)
780
Μια λειτουργία που επιχειρήθηκε δεν είναι έγκυρη για αυτήν τη σύνδεση.
(An attempted function is not valid for this connection.)
781
Η σύνδεση απαιτεί ένα πιστοποιητικό, αλλά δεν βρέθηκε κανένα έγκυρο πιστοποιητικό. Για περαιτέρω βοήθεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Πληροφορίες" ή αναζητήστε αυτόν τον αριθμό σφάλματος στο Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης.
(A connection to the remote computer could not be established because the modem was not found or was busy. For further assistance, click More Info or search Help and Support Center for this error number.)
782
Η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS) και το Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet (ICF) δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθούν, επειδή σε αυτόν τον υπολογιστή είναι ενεργοποιημένη η Δρομολόγηση και απομακρυσμένη πρόσβαση. Για να ενεργοποιήσετε τo ICS ή το ICF, απενεργοποιήστε πρώτα τη Δρομολόγηση και απομακρυσμένη πρόσβαση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δρομολόγηση και απομακρυσμένη πρόσβαση, το ICS ή το ICF ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη.
(Internet Connection Sharing (ICS) and Internet Connection Firewall (ICF) cannot be enabled because Routing and Remote Access has been enabled on this computer. To enable ICS or ICF, first disable Routing and Remote Access. For more information about Routing and Remote Access, ICS, or ICF, see Help and Support.)
783
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της Kοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet. Η σύνδεση τοπικού δικτύου που επιλέξατε ως ιδιωτικό δίκτυο δεν υπάρχει ή έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί ο προσαρμογέας LAN πριν την ενεργοποίηση της.
(Internet Connection Sharing cannot be enabled. The LAN connection selected as the private network is either not present, or is disconnected from the network. Please ensure that the LAN adapter is connected before enabling Internet Connection Sharing.)
784
Δεν είναι δυνατή η κλήση με αυτήν τη σύνδεση κατά το χρόνο σύνδεσης, διότι έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί ένα όνομα χρήστη διαφορετικό με αυτό της Έξυπνης κάρτας. Για να την χρησιμοποιείτε κατά το χρόνο σύνδεσης, θα πρέπει να τη ρυθμίσετε με το όνομα χρήστη που υπάρχει στην Έξυπνη κάρτα.
(You cannot dial using this connection at logon time, because it is configured to use a user name different than the one on the smart card. If you want to use it at logon time, you must configure it to use the user name on the smart card.)
785
Δεν είναι δυνατή η κλήση με αυτήν τη σύνδεση κατά το χρόνο σύνδεσης, διότι δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί Έξυπνη κάρτα. Εάν θέλετε να την χρησιμοποιείτε κατά το χρόνο σύνδεσης, πρέπει να αλλάξετε τις ιδιότητες της σύνδεσης ώστε να χρησιμοποιεί Έξυπνη κάρτα.
(You cannot dial using this connection at logon time, because it is not configured to use a smart card. If you want to use it at logon time, you must edit the properties of this connection so that it uses a smart card.)
786
Η προσπάθεια σύνδεσης L2TP απέτυχε γιατί δεν υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό μηχανήματος στον υπολογιστή σας για τον έλεγχο ταυτότητας ασφαλείας.
(The L2TP connection attempt failed because there is no valid machine certificate on your computer for security authentication.)
787
Η προσπάθεια σύνδεσης L2TP απέτυχε γιατί το επίπεδο ασφαλείας δεν ήταν δυνατό να ελέγξει την ταυτότητα του απομακρυσμένου υπολογιστή.
(The L2TP connection attempt failed because the security layer could not authenticate the remote computer.)
788
Η προσπάθεια σύνδεσης L2TP απέτυχε γιατί το επίπεδο ασφαλείας δεν ήταν δυνατό να ανταλλάξει συμβατές παραμέτρους με τον απομακρυσμένο υπολογιστή.
(The L2TP connection attempt failed because the security layer could not negotiate compatible parameters with the remote computer.)
789
Η προσπάθεια σύνδεσης L2TP απέτυχε γιατί το επίπεδο ασφαλείας αντιμετώπισε ένα σφάλμα επεξεργασίας κατά τις αρχικές διαπραγματεύσεις με τον απομακρυσμένο υπολογιστή.
(The L2TP connection attempt failed because the security layer encountered a processing error during initial negotiations with the remote computer.)
790
Η προσπάθεια σύνδεσης L2TP απέτυχε γιατί δεν ήταν δυνατή η επικύρωση του πιστοποιητικού στον απομακρυσμένο υπολογιστή.
(The L2TP connection attempt failed because certificate validation on the remote computer failed.)
791
Η προσπάθεια σύνδεσης L2TP απέτυχε γιατί δεν βρέθηκε κάποια πολιτική ασφαλείας για τη σύνδεση.
(The L2TP connection attempt failed because security policy for the connection was not found.)
792
Η προσπάθεια σύνδεσης L2TP απέτυχε διότι έληξε το χρονικό όριο των διαπραγματεύσεων ασφαλείας.
(The L2TP connection attempt failed because security negotiation timed out.)
793
Η προσπάθεια σύνδεσης L2TP απέτυχε γιατί παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη διαπραγμάτευση ασφαλείας.
(The L2TP connection attempt failed because an error occurred while negotiating security.)
794
Το χαρακτηριστικό RADIUS του Framed Protocol για αυτόν το χρήστη δεν είναι PPP.
(The Framed Protocol RADIUS attribute for this user is not PPP.)
795
Το χαρακτηριστικό RADIUS του Tunnel Type για αυτόν το χρήστη δεν είναι σωστό.
(The Tunnel Type RADIUS attribute for this user is not correct.)
796
Το χαρακτηριστικό RADIUS του Service Type για αυτόν το χρήστη δεν έχει ούτε την τιμή Framed ούτε την τιμή Callback Framed.
(The Service Type RADIUS attribute for this user is neither Framed nor Callback Framed.)
797
Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία σύνδεσης με τον απομακρυσμένο υπολογιστή, επειδή το μόντεμ δεν βρέθηκε ή ήταν κατειλημμένο. Για περαιτέρω βοήθεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Περισσότερες πληροφορίες" ή πραγματοποιήστε αναζήτηση στο Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης για αυτόν τον αριθμό σφάλματος.
(A connection to the remote computer could not be established because the modem was not found or was busy. For further assistance, click More Info or search Help and Support Center for this error number.)
798
Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί ένα πιστοποιητικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το πρωτόκολλο Extensible Authentication.
(A certificate could not be found that can be used with this Extensible Authentication Protocol.)
799
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση ης δυνατότητας Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS), επειδή υπάρχει διένεξη διευθύνσεων IP στο δίκτυο. Η δυνατότητα ICS απαιτεί τη ρύθμιση του κεντρικού υπολογιστή ώστε να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση 192.168.0.1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άλλος υπολογιστής-πελάτης του δικτύου που να έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση 192.168.0.1.
(Internet Connection Sharing (ICS) cannot be enabled due to an IP address conflict on the network. ICS requires the host be configured to use 192.168.0.1. Please ensure that no other client on the network is configured to use 192.168.0.1.)
800
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία της σύνδεσης VPN. Ίσως να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στο διακομιστή VPN ή να μην έχουν οριστεί σωστά οι παράμετροι ασφαλείας για αυτήν τη σύνδεση.
(Unable to establish the VPN connection. The VPN server may be unreachable, or security parameters may not be configured properly for this connection.)
801
Αυτή η σύνδεση είναι ρυθμισμένη για να επικυρώνει την ταυτότητα του διακομιστή πρόσβασης, αλλά τα Windows δεν είναι δυνατό να επαληθεύσουν την ψηφιακή ταυτότητα που αποστέλλει ο διακομιστής.
(This connection is configured to validate the identity of the access server, but Windows cannot verify the digital certificate sent by the server.)
802
Δεν έγινε αναγνώριση της παρεχόμενης κάρτας. Ελέγξτε αν η κάρτα έχει εισαχθεί σωστά και ταιριάζει ακριβώς.
(The card supplied was not recognized. Please check that the card is inserted correctly, and fits tightly.)
803
Η ρύθμιση παραμέτρων PEAP που είναι αποθηκευμένη στο cookie της περιόδου λειτουργίας δεν ταιριάζει με τη ρύθμιση παραμέτρων της τρέχουσας περιόδου λειτουργίας.
(The PEAP configuration stored in the session cookie does not match the current session configuration.)
804
Η ταυτότητα PEAP που είναι αποθηκευμένη στο cookie της περιόδου λειτουργίας δεν ταιριάζει με την τρέχουσα ταυτότητα.
(The PEAP identity stored in the session cookie does not match the current identity.)
805
Δεν είναι δυνατή η κλήση με αυτήν τη σύνδεση κατά την είσοδο στο σύστημα, διότι έχει ρυθμιστεί για χρήση συνδεδεμένη με τα διαπιστευτήρια του χρήστη.
(You cannot dial using this connection at logon time, because it is configured to use logged on user's credentials.)
900
Ο δρομολογητής δεν βρίσκεται σε λειτουργία.
(The router is not running.)
901
Η διασύνδεση είναι ήδη συνδεδεμένη.
(The interface is already connected.)
902
Η καθορισμένη ταυτότητα πρωτοκόλλου δεν είναι γνωστή στο δρομολογητή.
(The specified protocol identifier is not known to the router.)
903
Η Διαχείριση Διασύνδεσης κλήσης κατ' απαίτηση δεν εκτελείται.
(The Demand-dial Interface Manager is not running.)
904
Έχει ήδη καταχωρηθεί μια διασύνδεση με αυτό το όνομα στο δρομολογητή.
(An interface with this name is already registered with the router.)
905
Δεν έχει καταχωρηθεί διασύνδεση με αυτό το όνομα στο δρομολογητή.
(An interface with this name is not registered with the router.)
906
Η διασύνδεση δεν είναι συνδεδεμένη.
(The interface is not connected.)
907
Διακόπτεται το καθορισμένο πρωτόκολλο.
(The specified protocol is stopping.)
908
Η διασύνδεση είναι συνδεδεμένη και επομένως δεν είναι δυνατό να διαγραφεί.
(The interface is connected and hence cannot be deleted.)
909
Δεν έχουν οριστεί τα διαπιστευτήρια της διασύνδεσης.
(The interface credentials have not been set.)
910
Αυτή η διασύνδεση βρίσκεται ήδη στη διαδικασία σύνδεσης.
(This interface is already in the process of connecting.)
911
Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μια ενημέρωση για τις πληροφορίες δρομολόγησης σε αυτήν τη διασύνδεση.
(An update of routing information on this interface is already in progress.)
912
Οι ρυθμίσεις της διασύνδεσης δεν είναι έγκυρες. Υπάρχει ήδη μια διασύνδεση που έχει συνδεθεί στην ίδια διασύνδεση στον απομακρυσμένο δρομολογητή.
(The interface configuration is invalid. There is already another interface that is connected to the same interface on the remote router.)
913
Ένας υπολογιστής-πελάτης απομακρυσμένης πρόσβασης προσπάθησε να συνδεθεί μέσω μιας θύρας που είχε δεσμευτεί για χρήση μόνο από δρομολογητές.
(A Remote Access Client attempted to connect over a port that was reserved for Routers only.)
914
Ένας δρομολογητής κλήσεων κατ' απαίτηση προσπάθησε να συνδεθεί μέσω μιας θύρας που είχε δεσμευτεί για χρήση μόνο από υπολογιστές-πελάτες απομακρυσμένης πρόσβασης.
(A Demand Dial Router attempted to connect over a port that was reserved for Remote Access Clients only.)
915
Υπάρχει ήδη μια διασύνδεση πελάτη με αυτό το όνομα και αυτήν τη στιγμή είναι συνδεδεμένη.
(The client interface with this name already exists and is currently connected.)
916
Η διασύνδεση βρίσκεται σε κατάσταση απενεργοποίησης.
(The interface is in a disabled state.)
917
Το πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας απορρίφθηκε από τον απομακρυσμένο σταθμό.
(The authentication protocol was rejected by the remote peer.)
918
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας.
(There are no authentication protocols available for use.)
919
Ο απομακρυσμένος υπολογιστής απέρριψε τον έλεγχο ταυτότητας με το πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας που έχει οριστεί. Η σύνδεση τερματίστηκε.
(The remote computer refused to be authenticated using the configured authentication protocol. The line has been disconnected.)
920
Ο απομακρυσμένος λογαριασμός δεν έχει άδεια για απομακρυσμένη πρόσβαση.
(The remote account does not have Remote Access permission.)
921
Ο απομακρυσμένος λογαριασμός έχει λήξει.
(The remote account has expired.)
922
Ο απομακρυσμένος λογαριασμός είναι απενεργοποιημένος.
(The remote account is disabled.)
923
Δεν επιτρέπεται η σύνδεση με τον απομακρυσμένο λογαριασμό αυτήν την ώρα.
(The remote account is not permitted to log on at this time of day.)
924
Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο απομακρυσμένο μέλος γιατί το όνομα χρήστη ή/και ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι έγκυρα στον τομέα.
(Access was denied to the remote peer because username and/or password is invalid on the domain.)
925
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θύρες με δυνατότητα δρομολόγησης για χρήση με αυτήν τη διασύνδεση κλήσης κατ' απαίτηση.
(There are no routing enabled ports available for use by this demand dial interface.)
926
Η θύρα αποσυνδέθηκε λόγω αδράνειας.
(The port has been disconnected due to inactivity.)
927
Δεν είναι δυνατή η χρήση της διασύνδεσης αυτήν τη στιγμή.
(The interface is not reachable at this time.)
928
Η υπηρεσία Κλήσης κατ' απαίτηση είναι σε κατάσταση παύσης.
(The Demand Dial service is in a paused state.)
929
Έγινε αποσύνδεση της διασύνδεσης από το διαχειριστή.
(The interface has been disconnected by the administrator.)
930
Ο διακομιστής ελέγχου ταυτότητας δεν αποκρίθηκε στις αιτήσεις ελέγχου ταυτότητας μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια.
(The authentication server did not respond to authentication requests in a timely fashion.)
931
Χρησιμοποιείται ήδη ο μέγιστος αριθμός θυρών που επιτρέπονται για χρήση στην πολλαπλή σύνδεση.
(The maximum number of ports allowed for use in the multilinked connection has been reached.)
932
Το χρονικό όριο σύνδεσης για το χρήστη έληξε.
(The connection time limit for the user has been reached.)
933
Συμπληρώθηκε το ανώτατο όριο για τον αριθμό των διασυνδέσεων LAN που υποστηρίζονται.
(The maximum limit on the number of LAN interfaces supported has been reached.)
934
Συμπληρώθηκε το ανώτατο όριο για τον αριθμό των διασυνδέσεων κλήσης κατ' απαίτηση που υποστηρίζονται.
(The maximum limit on the number of Demand Dial interfaces supported has been reached.)
935
Συμπληρώθηκε το ανώτατο όριο για τον αριθμό των πελατών Απομακρυσμένης σύνδεσης που υποστηρίζονται.
(The maximum limit on the number of Remote Access clients supported has been reached.)
936
Έγινε αποσύνδεση της θύρας λόγω της πολιτικής BAP.
(The port has been disconnected due to the BAP policy.)
937
Επειδή κάποια άλλη σύνδεση αυτού του τύπου χρησιμοποιείται, η εισερχόμενη σύνδεση δεν είναι δυνατό να δεχτεί την αίτησή σας για σύνδεση.
(Because another connection of your type is in use, the incoming connection cannot accept your connection request.)
938
Δεν εντοπίστηκαν διακομιστές RADIUS στο δίκτυο.
(No RADIUS servers were located on the network).
939
Έγινε λήψη μιας μη έγκυρης απόκρισης από το διακομιστή ελέγχου ταυτότητας RADIUS. Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί σωστά ο απόρρητος κωδικός πρόσβασης με διάκριση πεζών-κεφαλαίων για το διακομιστή RADIUS.
(An invalid response was received from the RADIUS authentication server. Make sure that the case sensitive secret password for the RADIUS server is set correctly.)
940
Δεν έχετε δικαιώματα σύνδεσης αυτήν τη στιγμή.
(You do not have permission to connect at this time.)
941
Δεν έχετε δικαίωμα σύνδεσης με τον τρέχοντα τύπο συσκευής.
(You do not have permission to connect using the current device type.)
942
Δεν έχετε δικαίωμα σύνδεσης με το επιλεγμένο πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας.
(You do not have permission to connect using the selected authentication protocol.)
943
Απαιτείται BAP για αυτόν το χρήστη.
(BAP is required for this user.)
944
Δεν επιτρέπεται η σύνδεση της διασύνδεσης αυτήν τη στιγμή.
(The interface is not allowed to connect at this time.)
945
Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις δρομολογητή δεν είναι συμβατές με τον τρέχοντα δρομολογητή.
(The saved router configuration is incompatible with the current router.)
946
Το RemoteAccess εντόπισε λογαριασμούς χρήστη με παλαιότερη μορφή, οι οποίοι δεν θα μετεγκατασταθούν αυτόματα. Για να τους μετεγκαταστήσετε μόνοι σας, εκτελέστε την εντολή XXXX.
(RemoteAccess has detected older format user accounts that will not be migrated automatically. To migrate these manually, run XXXX.)
948
Η μεταφορά έχει ήδη εγκατασταθεί με το δρομολογητή.
(The transport is already installed with the router.)
949
Το μήκος της υπογραφής του πακέτου που παραλήφθηκε από το διακομιστή RADIUS δεν είναι έγκυρο.
(Received invalid signature length in packet from RADIUS server.)
950
Η υπογραφή του πακέτου που παραλήφθηκε από το διακομιστή RADIUS δεν είναι έγκυρη.
(Received invalid signature in packet from RADIUS server.)
951
Δεν έγινε λήψη υπογραφής μαζί με το EAPMessage από διακομιστή RADIUS.
(Did not receive signature along with EAPMessage from RADIUS server.)
952
Ελήφθη πακέτο με μη έγκυρο μήκος ή αναγνωριστικό από διακομιστή RADIUS.
(Received packet with invalid length or Id from RADIUS server.)
953
Ελήφθη πακέτο με χαρακτηριστικό μη έγκυρου μήκους από διακομιστή RADIUS.
(Received packet with attribute with invalid length from RADIUS server.)
954
Το πακέτο που παραλήφθηκε από το διακομιστή RADIUS δεν είναι έγκυρο.
(Received invalid packet from RADIUS server.)
955
Η υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας του πακέτου από το διακομιστή RADIUS δεν ταιριάζει.
(Authenticator does not match in packet from RADIUS server.)

Πηγή : Μιcrosoft