Πληροφορίες συστήματος

Εντολή Περιγραφή
# arch Δείχνει την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή   [man]
# cal 2007 Εμφανίζει το ημερολόγιο του 2007   [man]
# cat /proc/cpuinfo Εμφανίζει πληροφορίες για την CPU   [man]
# cat /proc/interrupts Εμφανίζει τις διακοπές του συστήματος   [man]
# cat /proc/meminfo Ελέγχει την χρήση μνήμης   [man]
# cat /proc/swaps Εμφάνιση αρχείων swap   [man]
# cat /proc/version Θα δείτε την έκδοση του πυρήνα που χρησιμοποιείται   [man]
# cat /proc/net/dev Εμφανίζει στατιστικά και τους network adpters   [man]
# cat /proc/mounts Εμφάνιση προσαρτημένου αρχείου συστήματος ή συστημάτων   [man]
# clock -w Αποθηκεύει την αλλαγή ημερομηνίας στο BIOS   [man]
# date Εμφανίζει την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στο σύστημα   [man]
# date 041217002007.00 Ρυθμίζει την ημερομηνία και την ώρα - ΜήναςΗμέραΩραΛεπτάΈτος.Δευτερόλεπτα   [man]
# dmidecode -q Πληροφορίες για την σύσταση του hardware - (SMBIOS / DMI)   [man]
# hdparm -i /dev/hda Εμφανίζει τα χαρακτηριστικά ενός τόμου   [man]
# hdparm -tT /dev/sda Εφαρμόζει μια δοκιμαστική ανάγνωση ενός τόμου   [man]
# lspci -tv Εμφανίζει τις συσκευές PCI   [man]
# lsusb -tv Εμφανίζει τις συσκευές USB   [man]
# uname -m Δείχνει την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή   [man]
# uname -r Εμφανίζει την έκδοση του πυρήνα   [man]


Απενεργοποίηση, Επανεκκίνηση και Έξοδος απο ένα σύστημα

Εντολή Περιγραφή
# init 0 Απενεργοποίηση συστήματος   [man]
# logout Έξοδος από την συνεδρία   [man]
# reboot Επανεκκίνηση συστήματος   [man]
# shutdown -h now Άμεση απενεργοποίηση συστήματος   [man]
# shutdown -h 16:30 & Προγραμματισμένη απενεργοποίηση του συστήματος (πχ ώρα 16:30)   [man]
# shutdown -c Ακυρώνει μια προγραμματισμένη απενεργοποίηση συστήματος   [man]
# shutdown -r now Επανεκκίνηση συστήματος   [man]
# telinit 0 Απενεργοποίηση συστήματος   [man]Αρχεία και Κατάλογοι

Εντολή Περιγραφή
# cd /home Μεταφορά στο κατάλογο "/home"   [man]
# cd .. Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω   [man]
# cd ../.. Μεταφορά δύο επίπεδα πίσω   [man]
# cd Μεταφορά στον κατάλογο home   [man]
# cd ~user1 Μεταφορά στον προσωπικό κατάλογο του χρήστη ( /home/username)   [man]
# cd - Μεταφορά στον προηγούμενο κατάλογο   [man]
# cp file1 file2 Αντιγραφή αρχείου (πχ το αρχείο file1 αντιγράφετε στο file2)   [man]
# cp dir/* . Αντιγράφει όλα τα αρχεία ενός καταλόγου στην τρέχουσα θέση εργασίας   [man]
# cp -a /tmp/dir1 . Αντιγράφει ένα κατάλογο στην τρέχουσα θέση εργασίας   [man]
# cp -a dir1 dir2 Αντιγραφή ενός καταλόγου (πχ τον κατάλογο dir1 στον dir2)   [man]
# cp file file1 Δίνει ως έξοδο σε κείμενο τον mine τύπο του αρχείου.   [man]
# iconv -l Απαριθμεί τις γνωστές κωδικοποιήσεις   [man]
# iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile Μετατροπή μεταξύ κωδικοποιήσεων ενός αρχείου. Υποθέτει ότι το αρχείο είναι κωδικοποίησης fromEncoding και το μετατρέπει σε toEncoding   [man]
# find . -maxdepth 1 -name *.jpg -print -exec convert Εύρεση και αυτόματη σμίκρυνση αρχείων εικόνας από τον τρέχοντα κατάλογο. Οι εικόνες μετατρέπονται σε μικρογραφίες. Χρειάζεται η εντολή convert από το πακέτο ImageMagick   [man]
# ln -s file1 lnk1 Δημιουργήστε μια συμβολική σύνδεση με το αρχείο ή τον κατάλογο   [man]
# ln file1 lnk1 Δημιουργεί μια φυσική σύνδεση με το αρχείο ή τον κατάλογο   [man]
# ls Εμφανίζει όλα τα αρχεία ενός καταλόγου   [man]
# ls -F Προβάλει τα αρχεία ενός καταλόγου   [man]
# ls -l Προβάλει όλες τις λεπτομέρειες των αρχείων και του καταλόγου   [man]
# ls -a Εμφανίζει τα κρυφά αρχεία   [man]
# ls *[0-9]* Εμφανίζει αρχεία και κατάλογο που περιέχουν αριθμούς   [man]
# lstree Εμφανίζει αρχεία και καταλόγους σε δενδροειδή προβολή , αρχίζοντας απο το root   [man]
# mkdir dir1 Δημιουργεί ένα κατάλογο με την ονομασία 'dir1'   [man]
# mkdir dir1 dir2 Δημιουργεί ταυτόχρονα δύο καταλόγους   [man]
# mkdir -p /tmp/dir1/dir2 Δημιουργεί μια δενδροειδή προβολή καταλόγων   [man]
# mv dir1 new_dir Μετονομάζει / Μετακινεί ένα αρχείο ή ένα κατάλογο   [man]
# pwd Δείχνει το path (διαδρομή) του καταλόγου που εργάζεστε/βρίσκεστε   [man]
# rm -f file1 Διαγράφει ένα αρχείο (πχ το file1)   [man]
# rm -rf dir1 Διαγράφει έναν κατάλογο (πχ τον κατάλογο 'dir1') και ότι αυτός περιέχει   [man]
# rm -rf dir1 dir2 Διαγράφει δύο καταλόγους (πχ τους καταλόγους dir1 dir2 ) και ότι αυτοί περιέχουν   [man]
# rmdir dir1 Διαγράφει τον κατάλογο (πχ τον κατάλογο 'dir1')   [man]
# touch -t 0712250000 file1 Αλλαγή της καταγγεγραμμένης ημερομηνίας / ώρας ενός αρχείου ή καταλόγου (σε μορφή YYMMDDhhmm)   [man]
# tree Εμφανίζει αρχεία και καταλόγους σε δενδροειδή προβολή , αρχίζοντας απο τον root   [man]Αναζήτηση αρχείου

Εντολή Περιγραφή
# find / -name file1 Αναζήτηση αρχείου και καταλόγου (πχ το file1) στο σύστημα αρχείων root   [man]
# find / -user user1 Αναζητά αρχεία και καταλόγους που ανήκουν σε συγκεκριμένο χρήστη (πχ τον χρήστη 'user1')   [man]
# find /home/user1 -name \*.bin Αναζητά αρχεία με την επέκταση .bin στο προσωπικό κατάλογο του χρήστη '/ home/user1'   [man]
# find /usr/bin -type f -atime +100 Αναζητά για binary αρχεία που έχουν να χρησιμοποιηθούν πάνω από 100 ημέρες   [man]
# find /usr/bin -type f -mtime -10 Αναζητά αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν τις τελευταίες 10 ημέρες   [man]
# find / -name *.rpm -exec chmod 755 '{}' \; Αναζητά αρχεία με κατάληξη '.rpm' και τροποποιεί τις άδειες   [man]
# find / -xdev -name \*.rpm Αναζητά αρχεία με κατάληξη '.rpm' αγνοώντας τα αφαιρούμενα διαμερίσματα όπως cdrom, pen-drive, κτλ...   [man]
# locate \*.ps Αναζητά αρχεία με την επέκταση .ps - πρώτα τρέξτε την εντολή 'updatedb'   [man]
# whereis halt Εμφανίζει την τοποθεσία ενός δυαδικού αρχείου, του κώδικα του και την τοποθεσία της man βοήθειας του αρχείου   [man]
# which halt Εμφάνιση ολόκληρης της διαδρομής για ένα δυαδικό / εκτελέσιμο   [man]Προσάρτηση συστήματος αρχείων

Εντολή Περιγραφή
# fuser -km /mnt/hda2 Άμεση απο-προσάρτηση   [man]
# mount /dev/hda2 /mnt/hda2 Προσάρτηση τόμου (πχ του τόμου hda2)   [man]
# mount /dev/fd0 /mnt/floppy Προσάρτηση μιας δισκέτας   [man]
# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom Προσάρτηση μιας συσκευής cdrom/dvdrom   [man]
# mount /dev/hdc /mnt/cdrecorder Προσάρτηση μιας συσκευής εγγραφής /dvdrom   [man]
# mount /dev/hdb /mnt/cdrecorder Προσάρτηση μιας συσκευής εγγραφής /dvdrom   [man]
# mount -o loop file.iso /mnt/cdrom Προσάρτηση ενός αρχείου ή ενός αρχείου εικόνας (iso)   [man]
# mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/hda5 Προσάρτηση ενός συστήματος αρχείων Windows FAT32   [man]
# mount /dev/sda1 /mnt/usbdisk Προσάρτηση usb δίσκου.   [man]
# mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share Προσάρτηση δικτύου windows   [man]
# umount /dev/hda2 Απο-προσάρτηση του δίσκου hda2 - Πρώτα έξοδος από το σημείο προσάρτησης '/ mnt/hda2'   [man]
# umount -n /mnt/hda2 Εκτέλεση αποπροσάρτησης χωρίς να εγγραφεί το αρχείο /etc/mtab - χρήσιμο όταν το αρχείο είναι μόνο αναγνώσιμο ή ο σκληρός δίσκος είναι γεμάτος   [man]Μέγεθος δίσκου

Εντολή Περιγραφή
# df -h Εμφάνιση λίστας των προσαρτημένων διαμερισμάτων   [man]
# dpkg-query -W -f='${Installed-Size;10}t${Package}n' | sort -k1,1n Εμφανίζει των χώρο που καταλαμβάνουν στο δίσκο τα εγκατεστημένα deb πακέτα, ταξινομώντας τα ανά μέγεθος.   [man]
# du -sh dir1 Εκτίμηση του χώρου που χρησιμοποιείται από τον κατάλογο 'dir1'   [man]
# du -sk * | sort -rn Εμφανίζει αρχεία ταξινομώντας τα ανά μέγεθος   [man]
# ls -lSr |more Εμφανίζει αρχεία και καταλόγους ταξινομώντας τα ανά μέγεθος   [man]
# rpm -q -a --qf '%10{SIZE}t%{NAME}n' | sort -k1,1n Δείχνει το χώρο που χρησιμοποιείται από τα rpm πακέτα που έχουν εγκατσταθεί (ταξινομημένο κατά μέγεθος). Για fedora, redhat, και αντίστοιχες διανομές   [man]Χρήστες και Ομάδες

Εντολή Περιγραφή
# chage -E 2005-12-31 user1 Ρυθμίζει την ημερομηνία λήξης του κωδικού πρόσβασης (password) του χρήστη (πχ το 2005 τον 12 μήνα στις 31 )   [man]
# groupadd [group] Δημιουργεί ένα νέο group (ομάδα)   [man]
# groupdel [group] Διαγράφει ένα group (ομάδα)   [man]
# groupmod -n moon sun Μετονομάζει ένα group (πχ από moon σε sun)   [man]
# grpck Ελέγχει την σωστή σύνταξη και μορφοποίηση του '/etc/group' και την ύπαρξη του group (ομάδας)   [man]
# newgrp - [group] Σύνδεση σε ένα νέο group για να αλλάξετε τo group προεπιλογής πρόσφατα δημιουργημένων αρχείων   [man]
# passwd Αλλαγή κωδικού πρόσβασης   [man]
# passwd user1 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης ενός χρήστη (μόνο σαν root)   [man]
# pwck Ελέγχει την σωστή σύνταξη και μορφοποίηση του '/etc/passwd' και την ύπαρξη του χρήστη   [man]
# useradd -c "User Linux" -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1 Δημιουργία ενός νέου χρήστη ο "user1" ανήκει στο "admin" group   [man]
# useradd user1 Δημιουργία νέου χρήστη   [man]
# userdel -r user1 Διαγραφή ενός χρήστη (το "-r" διαγράφει και τον προσωπικό του κατάλογο)   [man]
# usermod -c "User FTP" -g system -d /ftp/user1 -s /bin/nologin user1 Αλλαγή των ιδιοτήτων του χρήστη   [man]Δικαιώματα αρχείων

Εντολή Περιγραφή
# chgrp group1 file1 Αλλαγή της ομάδας των αρχείων   [man]
# chmod ugo+rwx directory1 Ορισμός των αδειών σε πρόσβαση ενός καταλόγου, ανάγνωσης (r), εγγραφής (w) και (x) στους χρήστες ιδιοκτήτης (u) group (g) και άλλους (o)   [man]
# chmod go-rwx directory1 Αφαίρεση των αδειών πρόσβασης ενός καταλόγου, ανάγνωσης (r), εγγραφής (w) και (x) στους χρήστες group (g) και άλλους (o)   [man]
# chmod u+s /bin/file1 Θέτει ένα δυαδικό αρχείο σε κατάσταση SUID, ο χρήστης ο οποίος εκτελεί αυτό αρχείο έχει σχεδόν τα ίδια προνόμια με τον ιδιοκτήτη του αρχείου   [man]
# chmod u-s /bin/file1 Απενεργοποιεί το SUID bit από ένα δυαδικό αρχείο   [man]
# chmod g+s /home/public θέτει σε κατάσταση SGID bit ένα κατάλογο, Ο χρήστης του καταλόγου έχει σχεδόν τα ίδια δικαιώματα στο κατάλογο όπως τον ιδιοκτήτη του   [man]
# chmod g-s /home/public Απενεργοποιεί την λειτουργία SGID bit απο ένα κατάλογο   [man]
# chmod o+t /home/public Θέτει σε κατάσταση STIKY bit ένα κατάλογο, μόνο οι νομιμοποιημένοι ιδιοκτήτες αυτού μπορούν να τον σβήσουν   [man]
# chmod o-t /home/public Απενεργοποίηση της λειτουργίας STIKY bit σε ένα κατάλογο   [man]
# chown user1 file1 Αλλάζει τον ιδιοκτήτη ενός αρχείου   [man]
# chown -R user1 directory1 Αλλάζει τον ιδιοκτήτη ενός καταλόγου και όλων των αρχείων και καταλόγων που περιέχει αυτός   [man]
# chown user1:group1 file1 Αλλάζει τον ιδιοκτήτη και το group που ανήκει ένα αρχείο   [man]
# find / -perm -u+s Εμφάνιση όλων των αρχείων του συστήματος όπου το SUID είναι ενεργό   [man]
# ls -lh Δείχνει τα δικαιώματα χρήσης των αρχείων   [man]
# ls /tmp | pr -T5 -W$COLUMNS Διαιρεί το τερματικό σε 5 στήλες   [man]Πρόσθετες ιδιότητες στα αρχεία

Εντολή Περιγραφή
# chattr +a file1 Επιτρέπει την εγγραφή σε ένα αρχείο, αλλά μόνο την προσθήκη δεδομένων στο τέλος του   [man]
# chattr +c file1 Επιτρέπει να συμπιέζεται / αποσυμπιέζεται ένα αρχείο αυτόματα από τον πυρήνα   [man]
# chattr +d file1 Επιβεβαιώνει ότι δεν θα ληφθεί dump για αυτό το αρχείο κατά τη διάρκεια του backup   [man]
# chattr +i file1 κάνει ένα αρχείο αμετάβλητο, δεν μπορεί να μετακινηθεί να αλλαχθεί να μετονομαστεί ή να συνδεθεί   [man]
# chattr +s file1 Επιτρέπει να ένα αρχείο να διαγραφεί ασφαλή   [man]
# chattr +S file1 Σιγουρεύεται ότι εάν ένα αρχείο τροποποιείται οι αλλαγές γράφονται με σύγχρονο τρόπο όπως με το sync   [man]
# chattr +u file1 Σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα περιεχόμενα ενός αρχείου ακόμα και αν αυτό έχει ακυρωθεί   [man]
# lsattr Εμφανίζει ειδικές ιδιότητες   [man]Αρχεία και συμπιεσμένα αρχεία

Εντολή Περιγραφή
# bunzip2 file1.bz2 Αποσυμπίεση ενός αρχείου (πχ του αρχείου 'file1.bz2')   [man]
# bzip2 file1 Συμπίεση ενός αρχείου (πχ του αρχείου 'file1')   [man]
# gunzip file1.gz Αποσυμπίεση ενός αρχείου (πχ του αρχείου 'file1.gz')   [man]
# gzip file1 Συμπίεση ενός αρχείου (πχ του αρχείου 'file1')   [man]
# gzip -9 file1 Συμπίεση ενός αρχείου με την μεγαλύτερη δυνατή συμπίεση   [man]
# rar a file1.rar test_file Δημιουργεί ένα rar αρχείο   [man]
# rar a file1.rar file1 file2 dir1 Συμπιέζει ταυτόχρονα τα αρχεία 'file1', 'file2' και τον κατάλογο 'dir1'   [man]
# rar x file1.rar Αποσυμπίεση ενός αρχείου rar   [man]
# tar -cvf archive.tar file1 Δημιουργία ενός ασυμπίεστου tarball   [man]
# tar -cvf archive.tar file1 file2 dir1 Δημιουργία ενός αρχείου που περιέχει τα αρχεία 'file1', 'file2' και τον κατάλογο 'dir1'   [man]
# tar -tf archive.tar Εμφανίζει τα περιεχόμενα ενός αρχείου   [man]
# tar -xvf archive.tar Εξαγωγή ενός tarball   [man]
# tar -xvf archive.tar -C /tmp Αποσυμπιέζει ένα tarball στο /tmp   [man]
# tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1 Δημιουργεί ένα tarball συμπιεσμένο σε bzip2   [man]
# tar -xvfj archive.tar.bz2 Αποσυμπιέζει ένα συμπιεσμένο αρχείο tar σε bzip2   [man]
# tar -cvfz archive.tar.gz dir1 Δημιουργεί ένα tarball συμπιεσμένο σε gzip   [man]
# tar -xvfz archive.tar.gz Αποσυμπιέζει και συμπιέζει αρχεία tar σε gzip   [man]
# unrar x file1.rar Αποσυμπιέζει ένα αρχείο rar   [man]
# unzip file1.zip Αποσυμπιέζει ένα αρχείο zip   [man]
# zip file1.zip file1 Συμπιέζει ένα αρχείο σε zip   [man]
# zip -r file1.zip file1 file2 dir1 Συμπιέζει σε zip πολλά αρχεία και καταλόγους ταυτόχρονα   [man]Πακέτα RPM ( Fedora, Red Hat και παρόμοια)

Εντολή Περιγραφή
# rpm -ivh [package.rpm] Εγκατάσταση ενός πακέτου rpm   [man]
# rpm -ivh --nodeeps [package.rpm] Εγκατάσταση ενός rpm πακέτου, αγνοώντας τις απαιτούμενες εξαρτήσεις   [man]
# rpm -U [package.rpm] Αναβάθμιση ενός πακέτου rpm χωρίς αλλαγή των αρχείων ρυθμίσεων   [man]
# rpm -F [package.rpm] Αναβάθμιση ενός πακέτου rpm υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγκατασταθεί   [man]
# rpm -e [package] Απομάκρυνση ενός rpm πακέτου   [man]
# rpm -qa Εμφάνιση όλων των εγκατεστημένων rpm πακέτων στο σύστημα   [man]
# rpm -qa | grep httpd Εμφάνιση όλων των rpm πακέτων με το όνομα "httpd"   [man]
# rpm -qi [package] Ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με ένα συγκεκριμένο πακέτο που έχει εγκατασταθεί   [man]
# rpm -qg "System Environment/Daemons" Εμφάνιση των πακέτων rpm που ανήκουν σε μια ομάδα πακέτων   [man]
# rpm -ql [package] Εμφάνιση λίστας των αρχείων που παρέχονται από ένα εγκατεστημένο rpm πακέτο   [man]
# rpm -qc [package] Εμφάνιση λίστας αρχείων ρυθμίσεων που παρέχονται από ένα εγκατεστημένο rpm πακέτο   [man]
# rpm -q [package] --whatrequires Εμφάνιση λίστας εξαρτήσεων που απαιτούνται από ένα πακέτο rpm   [man]
# rpm -q [package] --whatprovides Εμφάνιση των δυνατοτήτων που παρέχονται από ένα πακέτο rpm   [man]
# rpm -q [package] --scripts Εμφάνιση των script που χρησιμοποιούνται κατά την εγκατάσταση ή τη διαγραφή ενός πακέτου   [man]
# rpm -q [package] --changelog Εμφάνιση ιστορικού εκδόσεων ενός πακέτου rpm   [man]
# rpm -qf /etc/httpd/conf/httpd.conf Επιβεβαίωση του πακέτου rpm στο οποίο ανήκει το δοθέν αρχείο   [man]
# rpm -qp [package.rpm] -l Εμφάνιση της λίστας των αρχείων που παρέχει ένα πακέτο rpm που δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα   [man]
# rpm --import /media/cdrom/RPM-GPG-KEY Εισαγωγή ψηφιακής υπογραφής δημοσίου κλειδιού   [man]
# rpm --checksig [package.rpm] Έλεγχος ακεραίοτητας ενός rpm πακέτου   [man]
# rpm -qa gpg-pubkey Έλεγχος ακεραιότητας όλων των εγκατεστημένων πακέτων rpm   [man]
# rpm -V [package] Έλεγχος του μεγέθους αρχείου, των αδειών, του τύπου, του ιδιοκτήτη, της ομάδας, του αθροίσματος ελέγχου MD5 και της τελευταίας μεταβολής του πακέτου   [man]
# rpm -Va Έλεγχος όλων των εγκατεστημένων σε ένα σύστημα πακέτων rpm. Χρησιμοποιήστε το με προσοχή.   [man]
# rpm -Vp [package.rpm] Επαλήθευση ενός πακέτου rpm που δεν έχει ακόμα εγκατασταθεί   [man]
# rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/`arch`/[package.rpm] Εγκατάσταση ενός πακέτου που έχει δημιουργηθεί από τον πηγαίο κώδικα ενός rpm   [man]
# rpm2cpio [package.rpm] | cpio --extract --make-directories *bin* Εξαγωγή του εκτελέσιμου αρχείου από ένα πακέτο rpm   [man]
# rpmbuild --rebuild [package.src.rpm] Δημιουργία ενός πακέτου rpm από το αρχείο rpm με τον πηγαίο κώδικα   [man]ΥUM packages tool (Fedora, RedHat and alike)

Εντολή Περιγραφή
# yum -y install [package] Μεταφορτώνει και εγκαθιστά ένα rpm πακέτο   [man]
# yum localinstall [package.rpm] Η εντολή αυτή θα εγκαταστήσει ένα RPM και θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει ένα τοπικό αποθετήριο για τις εξαρτήσεις.   [man]
# yum -y update Αναβάθμιση όλων των rpm πακέτων που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα   [man]
# yum update [package] Αναβάθμιση ενός rpm πακέτου   [man]
# yum remove [package] Απομάκρυνση ενός rpm πακέτου   [man]
# yum list Απαριθμεί όλα τα εγκατεστημένα πακέτα στο σύστημα   [man]
# yum search [package] Βρίσκει ένα πακέτο στα rpm αποθετήρια   [man]
# yum clean [package] Διαγραφή της προσωρινής περιοχής των rpm. Θα διαγράψει όλα τα κατεβασμένα rpm αρχεία.   [man]
# yum clean headers Διαγραφή όλων των επικαφαλίδων που χρησιμοποιούνται από το σύστημα για τη διασάφηση των εξαρτήσεων.   [man]
# yum clean all Διαγραφή από την προσωρινή περιοχή αποθήκευσης των πακέτων και των αρχείων επικεφαλίδας   [man]Πακέτα DEB (Debian, Ubuntu και παρόμοια)

Εντολή Περιγραφή
# dpkg -i [package.deb] Εγκατάσταση / αναβάθμιση ενός πακέτου deb   [man]
# dpkg -r [package] Αφαίρεση ενός πακέτου deb από το σύστημα   [man]
# dpkg -l Εμφάνιση όλων των πακέτων deb που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα   [man]
# dpkg -l | grep httpd Εμφάνιση όλων των πακέτων deb με το όνομα "httpd"   [man]
# dpkg -s [package] Λήψη πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο πακέτο που είναι εγκατεστημένο στο σύστημα   [man]
# dpkg -L [package] Εμφάνιση λίστας αρχείων που παρέχονται από ένα πακέτο εγκατεστημένο στο σύστημα   [man]
# dpkg --contents [package.deb] Εμφάνιση λίστας αρχείων που παρέχονται από ένα πακέτο που δεν έχει εγκατασταθεί ακόμη   [man]
# dpkg -S /bin/ping Έλεγχος πιο πακέτο ανήκει σε ένα αρχείο   [man]Εργαλείο διαχείρισης πακέτων ΑPT (Debian, Ubuntu κτλ)

Εντολή Περιγραφή
# apt-cache search [package] Επιστρέφει τη λίστα των πακέτων που αντιστοιχούν στη λέξη κλειδί της αναζήτησης   [man]
# apt-cdrom install [package] Εγκαταστήστε / αναβαθμίστε ένα πακέτο deb από ένα cdrom   [man]
# apt-get install [package] Εγκαταστήστε / αναβαθμίστε ένα πακέτο deb   [man]
# apt-get update Ανανεώστε την λίστα πακέτων   [man]
# apt-get upgrade Αναβαθμίστε όλα τα εγκατεστημένα πακέτα   [man]
# apt-get remove [package] Αφαιρέστε ένα πακέτο deb από το σύστημα   [man]
# apt-get check Επικαιροποιεί την σωστή επίλυση των εξαρτήσεων   [man]
# apt-get clean Καθαρισμός της cache από πακέτα που έχουν είδη μεταφορτωθεί   [man]Ρacman packages tool (Arch, Frugalware and alike)

Εντολή Περιγραφή
# pacman -S name Εγκατάσταση πακέτου 'όνομα' και των εξαρτήσεων   [man]
# pacman -R name Διαγραφή πακέτου 'όνομα' και όλων των αρχείων του   [man]Προβολή περιεχομένου αρχείων

Εντολή Περιγραφή
# cat file1 Προβολή των περιεχομένων ενός αρχείου αρχίζοντας από την πρώτη σειρά   [man]
# head -2 file1 Προβολή των δυο πρώτων γραμμών ενός αρχείου   [man]
# less file1 Παρόμοια με την εντολή 'more' μόνο που επιτρέπει κίνηση προς τα πίσω στο αρχείο όπως και κίνηση προς τα μπροστά   [man]
# more file1 Προβολή του περιεχομένου ενός αρχείου κατά μήκος   [man]
# tac file1 Προβολή των περιεχομένων ενός αρχείου ξεκινώντας από την τελευταία γραμμή   [man]
# tail -2 file1 Προβολή των δύο τελευταίων γραμμών ενός αρχείου   [man]
# tail -f /var/log/messages Προβολή σε πραγματικό χρόνο τι προστίθεται σε ένα αρχείο   [man]


Χειρισμός κειμένων

Εντολή Περιγραφή
# cat example.txt | awk 'NR%2==1' Αφαίρεση όλων ακόμα και των γραμμών από το example.txt   [man]
# echo a b c | awk '{print $1}' Προβολή της πρώτης στήλης μιας γραμμής   [man]
# echo a b c | awk '{print $1,$3}' Προβολή της πρώτης και τρίτης στήλης μιας γραμμής   [man]
# cat -n file1 Εμφανίζει τον αριθμό των σειρών ενός αρχείου   [man]
# comm -1 file1 file2 Σύγκριση των περιεχομένων δύο αρχείων διαγράφοντας μόνο τις μοναδικές γραμμές από το 'file1'   [man]
# comm -2 file1 file2 Σύγκριση των περιεχομένων δύο αρχείων διαγράφοντας μόνο τις μοναδικές γραμμές από το 'file2'   [man]
# comm -3 file1 file2 Σύγκριση των περιεχομένων δύο αρχείων διαγράφοντας μόνο τις γραμμές που εμφανίζονται και στα δύο αρχεία   [man]
# diff file1 file2 Βρίσκει τις διαφορές μεταξύ δύο αρχείων   [man]
# grep Aug /var/log/messages Ψάξτε για λέξεις "Aug" στο αρχείο '/var/log/messages'   [man]
# grep ^Aug /var/log/messages Ψάξτε για λέξεις που αρχίζουν με "Aug" στο αρχείο '/var/log/messages'   [man]
# grep [0-9] /var/log/messages Επιλογή από το αρχείο '/var/log/messages' όλων των γραμμών που περιέχουν αριθμούς   [man]
# grep Aug -R /var/log/* Ερευνά την σειρά "Aug" απο τον κατάλογο '/var/log' και κάτω   [man]
# paste file1 file2 Συγγώνευση στηλών δύο αρχείων   [man]
# paste -d '+' file1 file2 Συγχώνευση στηλών δυο αρχείων που χωρίζονται μεταξύ τους με '|+'   [man]
# sdiff file1 file2 εντοπισμός διαφορών μεταξύ δύο αρχείων και αλληλεπιδραστική συγχώνευσή τους παρόμοια με τη "diff"   [man]
# sed 's/string1/string2/g' example.txt Αντικατάσταση του "string1" με "string2" στο example.txt   [man]
# sed '/^$/d' example.txt Αφαίρεση όλων των κενών γραμμών από το example.txt   [man]
# sed '/ *#/d; /^$/d' example.txt Απομακρύνει σχόλια και κενές γραμμές από ένα αρχείο .txt (πχ από το αρχείο example.txt)   [man]
# sed -e '1d' exampe.txt Αποβάλλει την πρώτη γραμμή από το αρχείο example.txt   [man]
# sed -n '/string1/p' Προβολή μόνο γραμμών που περιέχουν την λέξη "string1"   [man]
# sed -e 's/ *$//' example.txt Αφαίρεση κενών χαρακτήρων στο τέλος κάθε σειράς   [man]
# sed -e 's/string1//g' example.txt Αφαιρέστε μόνο την λέξη "string1" από το κείμενο και αφήστε τα όλα ανέπαφα   [man]
# sed -n '1,5p' example.txt Εκτυπώνει από την πρώτη μέχρι την πέμπτη σειρά ενός αρχείου .txt (πχ του αρχείου example.txt)   [man]
# sed -n '5p;5q' example.txt Εκτυπώνει την πέμπτη σειρά ενός αρχείου .txt (πχ του αρχείου example.txt)   [man]
# sed -e 's/00*/0/g' example.txt Αντικατάσταση παραπάνω μηδενικών με ένα μηδενικό   [man]
# sort file1 file2 Ταξινόμηση των περιεχομένων δύο αρχείων   [man]
# sort file1 file2 | uniq Ταξινόμηση των περιεχομένων δύο αρχείων παραλείποντας τις επαναλαμβανόμενες γραμμές   [man]
# sort file1 file2 | uniq -u Ταξινομεί τα περιεχόμενα δύο αρχείων προβάλλοντας τις μοναδικές τους εγγραφές.   [man]
# sort file1 file2 | uniq -d Ταξινομεί τα περιεχόμενα δύο αρχείων , προβάλλοντας τις κοινές τους εγγραφές.   [man]
# echo 'word' | tr '[:lower:]' '[:upper:]' Μετατροπή από μικρά σε κεφαλαία γράμματα   [man]Χαρακτήρας - μετατροπή αρχείων συνόλου και σχήματος

Εντολή Περιγραφή
# dos2unix filedos.txt fileunix.txt Μετατροπή της μορφής ενός αρχείου κειμένου από MSDOS σε UNIX   [man]
# recode ..HTML < page.txt > page.html Μετατροπή ενός αρχείου κειμένου σε html   [man]
# recode -l | more Προβολή όλων των διαθέσιμων μετατροπών μορφής   [man]
# unix2dos fileunix.txt filedos.txt Μετατροπή μιας μορφής αρχείου κειμένου από UNIX σε MSDOS   [man]Ανάλυση συστήματος αρχείων

Εντολή Περιγραφή
# badblocks -v /dev/hda1 Έλεγχος κακών blocks στον δίσκο hda1   [man]
# dosfsck /dev/hda1 Διόρθωση / έλεγχος ακεραιότητας συστήματος αρχείων dos στον δίσκο hda1   [man]
# e2fsck /dev/hda1 Διόρθωση / έλεγχος ακεραιότητας συστήματος αρχείων ext2 στον δίσκο hda1   [man]
# e2fsck -j /dev/hda1 Διόρθωση / έλεγχος ακεραιότητας συστήματος αρχείων ext3 στον δίσκο hda1   [man]
# fsck /dev/hda1 Διόρθωση / έλεγχος ακεραιότητας συστήματος αρχείων linux στον δίσκο hda1   [man]
# fsck.ext2 /dev/hda1 Διόρθωση / έλεγχος ακεραιότητας συστήματος αρχείων ext2 στον δίσκο hda1   [man]
# fsck.ext3 /dev/hda1 Διόρθωση / έλεγχος ακεραιότητας συστήματος αρχείων ext3 στον δίσκο hda1   [man]
# fsck.vfat /dev/hda1 Διόρθωση / έλεγχος ακεραιότητας συστήματος αρχείων fat στον δίσκο hda1   [man]
# fsck.msdos /dev/hda1 Διόρθωση / έλεγχος ακεραιότητας συστήματος αρχείων dos στον δίσκο hda1   [man]


Μορφοποίηση ενός συστήματος αρχείων

Εντολή Περιγραφή
# fdformat -n /dev/fd0 Διαμόρφωση μιας δισκέτας   [man]
# mke2fs /dev/hda1 Διαμόρφωση σε σύστημα αρχείων ext2 στον hda1   [man]
# mke2fs -j /dev/hda1 Διαμόρφωση σε σύστημα αρχείων ext3 (journal) στον hda1   [man]
# mkfs /dev/hda1 Διαμόρφωση σε σύστημα αρχείων linux στον hda1   [man]
# mkfs -t vfat 32 -F /dev/hda1 Δημιουργία ενός συστήματος αρχείων FAT32   [man]
# mkswap /dev/hda3 Δημιουργία ενός συστήματος αρχείων swap   [man]Σύστημα αρχείων SWAP

Εντολή Περιγραφή
# mkswap /dev/hda3 Δημιουργία ενός συστήματος αρχείων swap   [man]
# swapon /dev/hda3 Ενεργοποίηση ενός νέου διαμερίσματος swap   [man]
# swapon /dev/hda2 /dev/hdb3 Ενεργοποίηση δύο διαμερισμάτων swap   [man]Αντίγραφα ασφαλείας (Backup)

Εντολή Περιγραφή
# find /var/log -name '*.log' | tar cv --files-from=- | bzip2 > log.tar.bz2 Εύρεση όλων των αρχείων με κατάληξη '.log' και δημιουργία ενός bzip αρχείου   [man]
# find /home/user1 -name '*.txt' | xargs cp -av --target-directory=/home/backup/ --parents Εύρεση και αντιγραφή όλων των αρχείων με κατάληξη '.txt' από έναν κατάλογο σε έναν άλλον   [man]
# dd bs=1M if=/dev/hda | gzip | ssh user@ip_addr 'dd of=hda.gz' Παίρνετε backup ενός τοπικού δίσκου με απομακρυσμένη σύνδεση ssh   [man]
# dd if=/dev/sda of=/tmp/file1 Κάνει backup τα περιεχόμενα ενός σκληρού δίσκου σε ένα αρχείο   [man]
# dd if=/dev/hda of=/dev/fd0 bs=512 count=1 Δημιουργία ενός αντιγράφου του MBR (Master Boot Record) σε δισκέτα   [man]
# dd if=/dev/fd0 of=/dev/hda bs=512 count=1 Ανάκτηση του MBR από εφεδρικό αντίγραφο αποθηκευμένο σε δισκέτα   [man]
# dump -0aj -f /tmp/home0.bak /home Πλήρες backup του καταλόγου /home   [man]
# dump -1aj -f /tmp/home0.bak /home Δημιουργία incremental backup του καταλόγου '/home'. Στο incremental backup αντιγράφονται μόνο τα νέα αρχεία σε σχέση με το προηγούμενο backup.   [man]
# restore -if /tmp/home0.bak Επαναφορά ενός backup με διαδραστικό τρόπο   [man]
# rsync -rogpav --delete /home /tmp Συγχρονισμός μεταξύ καταλόγων   [man]
# rsync -rogpav -e ssh --delete /home ip_address:/tmp Απομακρυσμένης πρόσβασης συγχρονισμός, με χρήση ssh , με το /home του συστήματος   [man]
# rsync -az -e ssh --delete ip_addr:/home/public /home/local Συγχρονισμός ενός τοπικού καταλόγου με ένα άλλο σε άλλο σύστημα με χρήση ssh και συμπίεσης   [man]
# rsync -az -e ssh --delete /home/local ip_addr:/home/public Συγχρονισμός ενός απομακρυσμένου καταλόγου (σε άλλο σύστημα) με έναν τοπικό , χρησιμοποιώντας ssh και συμπίεση   [man]
# tar -Puf backup.tar /home/user Δημιουργία incremental backup του καταλόγου '/home/user'   [man]
# ( cd /tmp/local/ && tar c . ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/share/ && tar x -p' Αντιγραφή περιεχομένου ενός καταλόγου σε ένα απομακρυσμένο κατάλογο μέσω ssh   [man]
# ( tar c /home ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/backup-home && tar x -p' Αντιγραφή ενός τοπικού καταλόγου σε ένα απομακρυσμένο κατάλογο μέσω ssh   [man]
# tar cf - . | (cd /tmp/backup ; tar xf - ) Δημιουργία αντίγραφου που συντηρεί τις άδειες και τις συνδέσεις από έναν κατάλογο σε άλλο   [man]


Οδηγός CDROM

Εντολή Περιγραφή
# cd-paranoia -B Αντιγραφή κομματιών από μουσικό CD σε αρχεία wav   [man]
# cd-paranoia -- Αντιγραφή των τριών πρώτων μουσικών κομματιών από CD σε αρχεία wav   [man]
# cdrecord -v gracetime=2 dev=/dev/cdrom -eject blank=fast -force Καθαρισμός ενός επανεγγράψιμου cdrom   [man]
# cdrecord -v dev=/dev/cdrom cd.iso Εγγραφή μιας ISO εικόνας   [man]
# gzip -dc cd_iso.gz | cdrecord dev=/dev/cdrom - Εγγραφή μιας συμπιεσμένης ISO εικόνας   [man]
# cdrecord --scanbus Ανίχνευση του διαύλου SCSI για την ανίχνευση εγγράψιμων οδηγών CD/DVD   [man]
# dd if=/dev/hdc | md5sum Έλεγχος μιας συσκευής για σφάλματα με το md5sum, ίδια διαδικασία όπως και στον έλεγχο cd με την ίδια εφαρμογή   [man]
# mkisofs /dev/cdrom > cd.iso Δημιουργία μιας εικόνας iso από cdrom στον δίσκο   [man]
# mkisofs /dev/cdrom | gzip > cd_iso.gz Δημιουργία μιας συμπιεσμένης εικόνας iso από cdrom στον δίσκο   [man]
# mkisofs -J -allow-leading-dots -R -V Δημιουργία μιας εικόνας iso από έναν κατάλογο   [man]
# mount -o loop cd.iso /mnt/iso Προσάρτηση μιας εικόνας ISO   [man]Δικτύωση (LAN / WiFi)

Εντολή Περιγραφή
# dhclient eth0 Ενεργοποίηση διεπαφής eth0 σε κατάσταση dhcp (αυτόματης ανάκτησης ρυθμίσεων μέσω του δικτύου)   [man]
# ethtool eth0 Εμφάνιση στατιστικών δικτύου eth0   [man]
# host www.example.com Εντολή για την εύρεση διεύθυνσης IP από το όνομα του υπολογιστή και αντίστροφα   [man]
# hostname Εμφάνιση του ονόματος του συστήματος   [man]
# ifconfig eth0 Εμφάνιση ρυθμίσεων μιας κάρτας δικτύου ethernet   [man]
# ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 Τροποποίηση της διεύθυνσης IP   [man]
# ifconfig eth0 promisc Ενεργοποίηση του eth0 σε λειτουργία promiscuous. Στην κατάσταση αυτή η κάρτα λαμβάνει όλα τα πακέτα του δικτύου, άσχετα από τον παραλήπτη τους.   [man]
# ifdown eth0 Απενεργοποίηση του προσαρμογέα 'eth0'   [man]
# ifup eth0 Ενεργοποίηση του προσαρμογέα 'eth0'   [man]
# ip link show Εμφάνιση της κατάστασης σύνδεσης όλων τον προσαρμογέων δικτύου   [man]
# iwconfig eth1 Εμφάνιση ασυρμάτων δικτύων   [man]
# iwlist scan Αναζήτηση wifi και προβολή των διαθέσιμων ασυρμάτων συνδέσεων   [man]
# mii-tool eth0 Εμφάνιση την κατάσταση σύνδεσης του 'eth0'   [man]
# netstat -tup Εμφάνιση όλων των ενεργών συνδέσεων δικτύου και το PID τους   [man]
# netstat -tupl Εμφάνιση όλων των υπηρεσιών δικτύου που ακούν στο σύστημα και το PID τους   [man]
# netstat -rn προβολή του πίνακα δρομολόγησης παρόμοια με τη "route -n"   [man]
# nslookup www.example.com Εντολή για την εύρεση διεύθυνσης IP από το όνομα του υπολογιστή και αντίστροφα   [man]
# route -n πληροφορίες σύνδεσης router , (πχ Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface )   [man]
# route add -net 0/0 gw IP_Gateway Τροποποίηση προεπιλεγμένης πύλης   [man]
# route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.1.1 Ρύθμιση στατικής διαδρομής προς το δίκτυο '192.168.0.0/16'   [man]
# route del 0/0 gw IP_gateway Διαγραφή στατικής διαδρομής   [man]
# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Ενεργοποίηση δρομολόγησης IP   [man]
# tcpdump tcp port 80 Εμφάνιση όλης της κίνησης HTTP   [man]
# whois www.example.com Αναζήτηση στην βάση δεδομένων Whois   [man]Δίκτυο Microsoft Windows (samba)

Εντολή Περιγραφή
# mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share Προσάρτηση ενός κοινόχρηστου αντικειμένου σε δίκτυο windows   [man]
# nbtscan ip_addr Διασάφηση ονόματος υπολογιστή με χρήση NetBIOS   [man]
# nmblookup -A ip_addr Διασάφηση ονόματος υπολογιστή με χρήση NetBIOS   [man]
# smbclient -L ip_addr/hostname Δείχνει τα αρχεία που μοιράζει σε ένα δίκτυο ένα σύστημα windows   [man]
# smbget -Rr smb://ip_addr/share Είναι η αντίστοιχη εντολή wget αλλά σε τοπικό δίκτυο λέγετε smbget και μπορείτε αν την εκτελέσετε να μεταφορτώσετε απο ένα πάροχο windows στο σύστημα σας μέσω smb   [man]ΙPTABLES (Τείχος προστασίας)

Εντολή Περιγραφή
# iptables -t filter -L Εμφάνιση όλων των ακολουθιών στον πίνακα φιλτραρίσματος   [man]
# iptables -t nat -L Εμφάνιση όλων των ακολουθιών του πίνακα Μετάφρασης Διευθύνσεων (ΝΑΤ)   [man]
# iptables -t filter -F Καθαρισμός όλων των κανόνων από τον πίνακα φιλτραρίσματος   [man]
# iptables -t nat -F Καθαρισμός όλων των κανόνων από τον πίνακα nat   [man]
# iptables -t filter -X Διαγραφή όλων των ακολουθιών που δημιουργήθηκαν από το χρήστη   [man]
# iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport telnet -j ACCEPT Επιτρέπει εισερχόμενες συνδέσεις προς την υπηρεσία Telnet   [man]
# iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport http -j DROP Αποτρέπει την σύνδεση σε ΗΤΤΡ συνδέσεις   [man]
# iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport pop3 -j ACCEPT Επιτρέπει εισερχόμενες συνδέσεις προς την υπηρεσία POP3   [man]
# iptables -t filter -A INPUT -j LOG --log-prefix Καταγραφή στην αλυσίδα εισόδου   [man]
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE Ρύθμιση λειτουργίας Μετάφρασης Πόρτας (Port Address Translation) στην κάρτα δικτύου eth0 με Μετάφραση Διεύθυνσης (masquarade)   [man]
# iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.1 -p tcp -m tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination 10.0.0.2:22 Ανακατεύθυνση πακέτων που κατευθύνονται προς ένα υπολογιστή σε ένα άλλο.   [man]Έλεγχος και διόρθωση

Εντολή Περιγραφή
# free -m Εμφανίζει την κατάσταση της μνήμης RAM σε megabytes   [man]
# kill -9 process_id Άμεσο κλείσιμο εφαρμογής   [man]
# kill -1 process_id Εξαναγκασμός μιας διαδικασίας να επαναφορτώσει τις ρυθμίσεις   [man]
# last reboot Εμφανίζει ιστορικό απο τις πιο πρόσφατες επανεκκινήσεις του συστήματος   [man]
# lsmod Εμφάνιση του φορτωμένου πυρήνα   [man]
# lsof -p process_id Εμφανίζει μια λίστα απο αρχεία που ανοίγουν απο διεργασίες   [man]
# lsof /home/user1 Εμφανίζει μια λίστα από τα ανοιχτά αρχεία της συγκεκριμένης διαδρομής.   [man]
# ps -eafw Εμφάνιση διεργασιών   [man]
# ps -e -o pid,args --forest Εμφανίζει τις διεργασίες linux με ιεραρχικό τρόπο   [man]
# pstree Εμφανίζει τις διεργασίες του συστήματος σε δενδροειδή μορφή   [man]
# smartctl -A /dev/hda Ελέγχει με το σύστημα SMART την κατάσταση του δίσκου   [man]
# smartctl -i /dev/hda Ελέγχει αν το σύστημα SMART είναι ενεργοποιημένο στο δίσκο   [man]
# strace -c ls >/dev/null Εμφάνιση κλήσεων του συστήματος που πραγματοποιήθηκαν και λήφθηκαν από μια διεργασία   [man]
# strace -f -e open ls >/dev/null Εμφάνιση κλήσεων βιβλιοθηκών   [man]
# tail /var/log/dmesg Εμφάνιση συμβάντων που σχετίζονται με την διαδικασία εκκίνησης του πυρήνα.   [man]
# tail /var/log/messages Εμφάνιση γεγονότων του συστήματος   [man]
# top Εμφάνιση εργασιών linux που χρησιμοποιούν την περισσότερη επεξεργαστική ισχύ   [man]
# watch -n1 'cat /proc/interrupts' Εμφανίζει τις διακοπές του συστήματος σε πραγματικό χρόνο   [man]Άλλες χρήσιμες εντολές

Εντολή Περιγραφή
# alias hh='history' Θέτει ένα παρωνύμιο για μια εντολή. Στο παράδειγμα, αντιστοιχίζεται το hh στην εντολή history   [man]
# apropos ...keyword Δείχνει μια λίστα εντολών που σχετίζεται με τις λέξεις κλειδιά (keywords) που δίνονται. Είναι χρήσιμη όταν γνωρίζετε τι κάνει ένα πρόγραμμα αλλά δεν γνωρίζετε πως λέγεται η εντολή.   [man]
# chsh Αλλαγή εντολής shell   [man]
# chsh --list-shells Χρήσιμη εντολή απομακρυσμένης σύνδεσης σε άλλο σύστημα.   [man]
# gpg -c file1 Κρυπτογραφεί ένα αρχείο με GNU Privacy Guard   [man]
# gpg file1.gpg Αποκρυπτογραφεί ένα αρχείο με GNU Privacy Guard   [man]
# ldd /usr/bin/ssh Εμφάνιση των κοινόχρηστων βιβλιοθηκών που απαιτούνται από το πρόγραμμα ssh   [man]
# man ping Εμφάνιση των σελίδων τεκμηρίωσης για παράδειγμα στην εντολή ping - χρησιμοποιήστε την επιλογή '-k' για να βρείτε οποιεσδήποτε σχετικές εντολές   [man]
# mkbootdisk --device /dev/fd0 `uname -r` Δημιουργία μιας δισκέτας εκκίνησης   [man]
# wget -r www.example.com Μεταφόρτωση ενός ολόκληρου ιστότοπου   [man]
# wget -c www.example.com/file.iso Μεταφόρτωση ενός αρχείου με την δυνατότητα να σταματήσετε την μεταφόρτωση και να την επαναλάβετε μετά   [man]
# echo 'wget -c www.example.com/files.iso' | at 09:00 Αρχίζει μια μεταφόρτωση την ορισμένη χρονική στιγμή (πχ το αρχείο θα αρχίσει να μεταφορτώνεται στις 09:00)   [man]
# whatis ...keyword Εμφανίζει την λειτουργία μιας εφαρμογής/προγράμματος   [man]
# who -a Εμφάνιση των συνδεδεμένων χρηστών, και αποτύπωση: ώρα τελευταίας εκκίνησης συστήματος, νεκρές διεργασίες, διεργασίες που εκκινήθηκαν κατά την είσοδο στο σύστημα, ενεργές διεργασίες που γεννήθηκαν από το init, τρέχων runlevel, τελευταία αλλαγή ρολογιού συστήματος   [man]Πηγη : http://www.linuxguide.it/