Ηθελα να αλλαξω πριν τον deafult φακελο αποθηκευσης του Apache που "χτυπαει" στο /var/etc και να το παω σε ενα φακελο μεσα στο dropbox και συγκεκριμενα στο /home/user/Dropbox/www

Eτσι πηγα στο /etc/apache2/sites-available και ενοιξα σαν root το αρχειο default
gksu gedit /etc/apache2/sites-available/default
Μεσα εβαλα τα παρακατω

<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin karanik@karanik.gr

        DocumentRoot /home/user/Dropbox/www
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride None
        </Directory>
    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

        <Directory /home/user/Dropbox/www/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

        # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
        # alert, emerg.
        LogLevel warn

        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Μετα εδωσα για Full δικαιωματα
sudo chmod 777 /home/user/Dropbox/www -R

Και τελος εκανα restart  τον Apache
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Αν βγαλει το μηνυμα

* Restarting web server apache2 apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName ... waiting apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName

τοτε δημιουργουμε ενα αρχειο στο φακελο \etc\apache2\conf.d\fqdn και στην πρωτη γραμμη βαζουμε
ServerName localhost