Για την απομακρυσμένη πρόσβαση στην MySQL σε WAMP δηλαδή να κάνει σύνδεση μια εφαρμογή  από άλλο Η/Υ με αυτόν που τρέχει το WAMP πρέπει να
Πάω στις ρυθμίσεις του Apache στο default path  c:\wamp\bin\apache\Apache %version%\conf\httpd.conf και στο σημείο που λέει το παρακάτω προσθέτω τα bold.
<Directory "c:/wamp/www/">
ExecCGI MultiViews
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride all
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
ή αν ήθελα από το δίκτυο με ip 192.168.1.x

<Directory "c:/wamp/www/">
ExecCGI MultiViews
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride all
Order allow,deny
Allow from 192.168.1.0/24
</Directory>

Μετά ανοίγω την κονσόλα της MySQL και θα δώσω με την σειρα τις εντολές (βάζοντας το username και το password που χρειάζεται)
use mysql;
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* to root@'%' IDENTIFIED BY 'password';
flush privileges;

Αν βγάζει
ERROR 1044 (42000): Access denied for user ''@'localhost' to database 'mysql'
τότε δίνω
mysql -u root -p