Για την διαχείριση των υπηρεσιών στα Synology από SSH υπάρχουν οι παρακάτω εντολές.

synoservicecfg –list
synoservice –status
synoservicecfg –stop <service>
synoservicecfg –hard-stop <service>
synoservicecfg –start <service>
synoservicecfg –hard-start <service>
synoservice –restart <service>
synoservicectl –restart <service>

Για παράδειγμα για να επανεκκινήσω το web server δίνω

synoservice --restart pkgctl-WebStation

Οι υπηρεσίες είναι οι εξής

 

apparmor

atalk

avahi

bluetoothd

bonjour

btacd

crond

cups-lpd

cupsd

dbus

dc-output

ddns

findhost

ftpd

ftpd-ssl

gcpd

heartbeat

hotplugd

iscsitrg

ldap-server

miniupnpd-handler

natpmpd

nfsd

nginx

nmbd

nslcd

ntpd-client

ntpd-server

pgsql

pkgctl-Apache2.4

pkgctl-AudioStation

pkgctl-CMS

pkgctl-CloudSync

pkgctl-DNSServer

pkgctl-Docker

pkgctl-DownloadStation

pkgctl-FileStation

pkgctl-Git

pkgctl-HyperBackup

pkgctl-Java8

pkgctl-LogCenter

pkgctl-MariaDB

pkgctl-MariaDB10

pkgctl-Node.js_v4

pkgctl-PEAR

pkgctl-PHP5.6

pkgctl-PHP7.0

pkgctl-Plex Media Server

pkgctl-StorageAnalyzer

pkgctl-TextEditor

pkgctl-VPNCenter

pkgctl-WebStation

pkgctl-adminer

pkgctl-domoticz

pkgctl-filebot

pkgctl-filebot-node

pkgctl-git

pkgctl-python

pkgctl-sickrage

pppoerelay

rsyncd

s2s_daemon

samba

scemd

sftp

snmp

ssdp

ssh-shell

support-remote-access

synoagentregisterd

synobackupd

synocacheclient

synocachepinfiletool

synocgid

synoconfd

synocontentextractd

synocrond

synogpoclient

synoindexd

synologrotate

synomkflvd

synomkthumbd

synomount

synoovs-db

synoovs-vswitch

synoperfeventd

synorelayd

synosnmpcd

synostoraged

synotifyd

synotunnel

synovpnclient

synowifid

syslog-acc

syslog-ng

syslog-notify

system

telnetd

tftp

upnpd

ups-net

ups-usb

usbipd

winbindd