Για τις παλιές συσκευές που το web interface τους έχει μείνει στο TLS 1.1 & 1.2 και δεν είναι προσβάσιμο από τις τελευταίες εκδόσεις των browsers και παίρνουμε στον 

Firefox

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to xxx.xxx.xxx.xxx. Peer using unsupported version of security protocol.

Error code: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION

  •     The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  •     Please contact the website owners to inform them of this problem.

This website might not support the TLS 1.2 protocol, which is the minimum version supported by Firefox.

Learn more…Chrome

This site can’t provide a secure connection

xxx.x.xxx.xxx.xxx uses an unsupported protocol.

ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH


Το αποφεύγουμε στον Firefox πηγαίνοντας  στο URL: about:config, βρίσκουμε το security.tls.version.min και το αλλάζουμε τιμή απο 3 σε 1


Μετά να δεχθούμε την συσκευή