Εκτελεση εντολης :


netsh wlan show networks mode=bssid >> C:\Users\%user%\Desktop\WiFiListExport.txt