Για μεγαλύτερη ασφάλεια  για το ownCloud θα το πάω από SSL

Εγκατάσταση του openssl
sudo apt-get install openssl

Ενεργοποίηση των παρακάτω module στον apache2
sudo su -
a2enmod ssl
a2enmod rewrite
Δημιουργία του φακέλου ssl μέσα στο /etc/apache2
mkdir -p /etc/apache2/ssl

Δημιουργία  πιστοποιητικού
openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/apache2/ssl/karanik.pem -keyout /etc/apache2/ssl/karanik.key

Ρύθμιση του αρχείου owncloud.conf για αναδρομολόγηση του owncloud στη θύρα 443 (SSL)
nano /etc/apache2/conf.d/owncloud.conf

Alias /owncloud /var/www/owncloud
<VirtualHost 192.168.1.95/owncloud:80>
RewriteEngine on
ReWriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule ^/(.*) https://%{HTTP_HOST}/$1 [NC,R,L]
</VirtualHost>
<VirtualHost 192.168.1.95:443>
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/karanik.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/karanik.key
DocumentRoot /var/www/owncloud/
<Directory /var/www/owncloud>
AllowOverride All
order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>
Επανεκκίνηση του apache2
service apache2 restart