Στο πλαίσιο διαλόγου Run, που βρίσκεται στο μενού Start, γράψτε

“Rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks”

Η εντολή αυτή ελευθερώνει οποιαδήποτε tasks έχουν μείνει idle στο παρασκήνιο της λειτουργίας του συστήματος, ώστε τα Windows XP να διαθέσουν όλη την προσοχή τους σε αυτό που εκτελούν εκείνη τη στιγμή. Ιδιαίτερα χρήσιμο tip προτού ξεκινήσετε το αγαπημένο σας (και απαιτητικό) computer game.