Για να εξάγω σε ένα αρχείο txt όλα τα προγράμματα που έχω εγκατεστημένα στα Windows 7 ανοίγω command line και δίνω
wmic
έπειτα
/output:c:\ProgramList.txt product get name
αν ήθελα και τις εκδόσεις τους

/output:c:\ProgramList.txt product get name,version  
Η λίστα βρίσκεται στο c:\ProgramList.txt όπως το δήλωσα.