Επειδή κάποιος OpenVPN server ο οποίος είναι σε pfSense κάνει export σε key,crt και p12 και όχι pem το οποίο μου ζητάει ο client ο οποίος είναι ένα mikrotik RB951-2n θα το κάνω μετατροπή χρησιμοποιώντας το πακέτο openssl σε Debian.

Για την μετατροπή του crt-key σε p12 θα δώσω
openssl pkcs12 -export -file.crt -inkey file.key -out file.p12 

Για την μετατροπή του p12 σε pem θα δώσω
openssl pkcs12 -in file.p12 -nodes -out file.pem