Ένα νέο εναλλακτικό admin panel για server monitoring που βρήκα είναι το Ajenti

Για την εγκατάσταση σε Debian παρακάτω αλλιώς δες εδώ


Quick automatic install
wget -O- https://raw.github.com/Eugeny/ajenti/master/scripts/install-debian.sh | sh

Manual install

Add repository key:
wget http://repo.ajenti.org/debian/key -O- | apt-key add -

Add repository to /etc/apt/sources.list:
echo "deb http://repo.ajenti.org/debian main main debian" >> /etc/apt/sources.list

Install the package:
apt-get update && apt-get install ajenti

Start the service:
service ajenti restart

The panel will be available on HTTPS port 8000. The default username is root, and the password is admin